Trưởng đoàn Thanh tra BHXH Việt Nam phải có Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên

06/10/2019 22:25:23
Trưởng đoàn Thanh tra phải có Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN - đây là 01 trong những nội dung của Quyết định số 1300/QĐ-BHXH ngày 04/10/2019 của BHXH Việt Nam về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam.

(Ảnh minh hoạ)

Thay thế Quyết định số 2601/QĐ-BHXH ngày 06/12/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc bổ sung quy định Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra của BHXH TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, Quyết định số 1484/QĐ-BHXH ngày 06/09/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc bổ sung quy định Trưởng đoàn thanh tra của BHXH Việt Nam và Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 704/QĐ-BHXH ngày 22/05/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam - Quyết định số 1300/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung 01 số nội dung sau:

Công tác tham mưu, đề xuất, hướng dẫn trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra do đơn vị được giao chức năng thanh tra thực hiện, ở Trung ương là Vụ Thanh tra - Kiểm tra, ở địa phương là Phòng Thanh tra - Kiểm tra (Điều 6).

Trưởng đoàn Thanh tra của BHXH Việt Nam là Lãnh đạo Vụ Thanh tra - Kiểm tra hoặc Lãnh đạo Ban Thu; Trưởng đoàn Thanh tra của BHXH tỉnh là Lãnh đạo BHXH tỉnh hoặc Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Phòng Quản lý thu, Giám đốc BHXH huyện được Giám đốc BHXH tỉnh giao làm Trưởng đoàn Thanh tra và phải có Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên hoặc Giấy Chứng nhận hoàn thành Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN do cơ quan có thẩm quyền cấp (Khoản 2, Khoản 3 Điều 20).

Trưởng đoàn Kiểm tra của BHXH Việt Nam là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên; Trưởng đoàn kiểm tra của BHXH tỉnh là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ hoặc là Giám đốc BHXH huyện được Giám đốc BHXH tỉnh giao làm Trưởng đoàn Kiểm tra (Khoản 2, Khoản 3 Điều 20).

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam