TTHC mới ban hành về BHYT đối với đối tượng trợ giúp xã hội, người có công với cách mạng

20/05/2020 08:21:44
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 516/QĐ-LĐTBXH ngày 12/05/2020 công bố thủ tục hành chính mới ban hành. Kèm theo Quyết định là chi tiết thủ tục hành chính về lập danh sách đối tượng tham gia BHYT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, thủ tục hành chính theo Quyết định số 516/QĐ-LĐTBXH áp dụng cho đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH đang được nuôi dưỡng thường xuyên trong Cơ sở nuôi dưỡng hoặc đang theo học tại Cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

Để thực hiện thủ tục:

Trường hợp đối tượng đang được nuôi dưỡng thường xuyên trong Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công với cách mạng, Cơ sở trợ giúp xã hội (sau đây gọi là Cơ sở nuôi dưỡng): Cơ sở nuôi dưỡng lập danh sách (theo Mẫu số 2 quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP) gửi cơ quan BHXH huyện, hình thức nộp hồ sơ (01 bộ) trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến qua mạng nếu điều kiện cho phép. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận danh sách, cơ quan BHXH huyện kiểm tra và thực hiện cấp thẻ BHYT cho đối tượng. Cơ quan BHXH huyện chuyển danh sách kèm theo thẻ BHYT của đối tượng cho Cơ sở nuôi dưỡng.

Trường hợp học sinh, sinh viên đang theo học tại Cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp lập danh sách (theo Mẫu số 2 quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP) gửi cơ quan BHXH huyện, hình thức nộp hồ sơ (01 bộ) trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến qua mạng nếu điều kiện cho phép. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận danh sách, cơ quan BHXH huyện kiểm tra và thực hiện cấp thẻ BHYT cho đối tượng. Cơ quan BHXH huyện chuyển danh sách kèm theo thẻ BHYT của đối tượng cho Cơ sở giáo dục nghề nghiệp để bàn giao cho đối tượng.

Lưu ý, đối với đối tượng đang sinh sống tại cộng đồng, việc lập danh sách sẽ do người làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã hoặc người được phân công thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH thực hiện.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam