Từ 01/01/2019: Cơ sở khám, chữa bệnh chủ động tự in, cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

08/10/2018 14:27:17
Thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế, ngày 02/10/2018, Giám đốc BHXH TP.Hà Nội ra Công văn số 4218/BHXH-CĐBHXH gửi tới các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Thủ đô.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế, để phối hợp giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH TP.Hà Nội đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện đúng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, đến hết ngày 31/08/2018, đã được BHXH TP.Hà Nội cấp cho các cơ sở khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2019, các cơ sở khám, chữa bệnh phải chủ động tự in, cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đầy đủ, kịp thời cho người lao động hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH theo quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT; đồng thời, giám sát việc ghi nội dung trong các giấy tờ quy định của người hành nghề tại cơ sở của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của việc cấp các giấy tờ này.

Về thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, căn cứ Thông tư số 56/2017/TT-BYT, trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh là pháp nhân cần đăng ký mẫu dấu thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 08 kèm Thông tư; trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh không phải là pháp nhân, cần đăng ký con dấu của cơ sở khám, chữa bệnh và mẫu chữ ký của người hành nghề được phép ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại Phụ lục 08 kèm Thông tư; trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh thay đổi mẫu dấu hoặc thay đổi hoặc bổ sung người được ủy quyền ký thay thủ trưởng đơn vị tại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện (theo phân cấp của BHXH Việt Nam) nơi cơ sở đó đặt trụ sở trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi; trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh đã áp dụng chữ ký số thì thực hiện theo quy định của pháp luật về chữ ký số. Sau đó, gửi về BHXH Thành phố trước ngày 15/12/2018 để thực hiện đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử BHXH thành phố Hà Nội;

Cơ sở khám, chữa bệnh cũng phải thực hiện cấp các mẫu giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng sinh… và ghi đầy đủ nội dung trong các giấy tờ nêu trên được quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của việc cấp các giấy tờ này.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam