Từ 01/07/2018: Tăng số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình

05/06/2018 09:47:01
Để phù hợp với mức lương cơ sở mới, số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình sẽ tăng thêm 6,923% so với mức hiện tại.

Căn cứ vào Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về Mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Điểm g Khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT: Mức đóng của tất cả các thành viên thuộc hộ gia đình theo Luật định là người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, từ ngày 01/07/2018, theo mức lương cơ sở mới, số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình tính như sau: Người thứ nhất số tiền đóng mỗi năm là 750.600 đồng; người thứ hai là 525.420 đồng; người thứ ba là 450.360 đồng; người thứ tư là 375.300 đồng; người thứ năm là 300.240 đồng.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam