Từ 1/7: Tăng 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH

17/06/2019 16:54:46
Kể từ ngày 1/7/2019 sẽ có những thay đổi về lương, chế độ BHXH, tuyển dụng, xếp ngạch bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

(ảnh minh họa)

Theo Điều 2, 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019,  từ 1/7/2019, điều chỉnh lương cơ sở từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng. Theo đó, đối tượng điều chỉnh là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và NLĐ làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội và hội được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động ở: Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Cấp huyện,  cấp xã, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Theo Điều 1, 3 Nghị định 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019, từ ngày 01/7/2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019. Mức tăng trên áp dụng đối với 08 nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.../.

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam