Từ ngày 01/07/2019: Áp dụng chế độ thai sản theo mức lương cơ sở mới đối với lao động nam

02/07/2019 10:36:38
Căn cứ Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, các văn bản hướng dẫn thi hành, từ ngày 01/07/2019, chế độ thai sản đối với lao động nam được điều chỉnh, thay đổi.

(Ảnh minh họa)

Căn cứ theo Điều 31 Luật BHXH số 58/2014/QH13 của Quốc hội, lao động nam được hưởng chế độ thai sản khi đang đóng BHXH.

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLDXH quy định điều kiện hưởng trợ cấp 01 lần khi sinh con đối với trường hợp chỉ có người chồng tham gia BHXH (người vợ không tham gia BHXH) thì người chồng phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Như vậy, khi vợ sinh con, người chồng (nếu đủ điều kiện) sẽ được hưởng chế độ thai sản bao gồm:

- Hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con với mức trợ cấp 2.980.000 đồng (02 lần mức lương cơ sở)/con;

- Được nghỉ 05 ngày làm việc nếu vợ sinh thường; 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc; 14 ngày làm việc trong trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Trường hợp chỉ có người chồng tham gia BHXH mà vợ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền thì người chồng sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi; trường hợp cả người chồng và người vợ đều tham gia BHXH mà người vợ chết sau khi sinh con thì người chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người vợ; trường hợp người vợ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện thì người chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

- Về mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nam, căn cứ Khoản 1 Điều 39 Luật BHXH, mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH. Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày, cụ thể:

Mức hưởng = Mức lương bình quân đóng BHXH/24 ngày x số ngày nghỉ./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam