Từ ngày 08/09/2019: Mức trợ cấp của quân nhân quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc tăng 7,19%

07/08/2019 06:26:18
Nhằm hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, vừa qua, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 08/09/2019 (mức trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/07/2019), Thông tư số 106/2019/TT-BQP áp dụng cho đối tượng:

- Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg.

- Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Điều chỉnh tăng thêm 7,19% trợ cấp hàng tháng với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Điều chỉnh tăng thêm 7,19% trên mức trợ cấp hàng tháng của tháng 06/2019 đối với đối tượng hướng dẫn tại Thông tư số 106/2019/TT-BQP, theo công thức sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/07/2019 = Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 06/2019 x 1,0719

Cụ thể, sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, mức trợ cấp hàng tháng với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc như sau:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.891.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.977.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.064.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.150.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.235.000 đồng/tháng.

Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định tại Thông tư này do ngân sách Nhà nước bảo đảm. Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để uỷ quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chi trả cho đối tượng.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam