UBND tỉnh Bắc Kạn: Nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHTN của người dân trên địa bàn tỉnh

04/09/2019 08:48:56
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu tuyên truyền về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với điều kiện của từng ngành, địa phương - là 01 trong những yêu cầu UBND tỉnh Bắc Kạn đặt ra cho BHXH tỉnh tại Công văn số 4697/UBND-VXNV ngày 22/08/2019 về việc Chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN.

(ảnh minh họa)

Tại Công văn số 4697/UBND-VXNV, UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN cho người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động, đối thoại về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHTN đối với người lao động, người sử dụng lao động; thực hiện tốt công tác thu, thu nợ, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, cấp sổ BHXH cho người lao động; làm tốt công tác giải quyết và chi trả chế độ BHXH, BHTN; thường xuyên thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, thực thi công vụ; nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu tuyên truyền về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với điều kiện của từng ngành, địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH: Tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch về lĩnh vực BHXH, BHTN, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN (đặc biệt là BHXH tự nguyện).

Riêng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về lao động, BHXH, BHTN tại các doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng, chiếm dụng BHXH, BHTN; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hỗ trợ tăng thêm một phần kinh phí cho các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước như hiện nay.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, phát động phong trào và vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện; tăng cường giám sát, kiểm tra việc tham gia BHXH và đề xuất các cơ chế, chính sách, bảo vệ quyền lợi cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố hằng năm đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH đến cấp xã, phường, thị trấn; khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo các cơ quan chức năng ở địa phương theo dõi, quản lý số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN và tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham BHXH, BHTN của tỉnh trên cơ sở Quy chế và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, đánh giá và hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHTN.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam