UBND tỉnh Hà Tĩnh: Giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHTN giai đoạn 2019-2021

24/07/2019 10:04:52
Vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2353/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2019-2021.

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Bộ Chính trị; Quyết định số 357/QĐ-BHXH ngày 02/4/2019 của BHXH Việt Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019 - 2021; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 11/03/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN giai đoạn 2019 - 2021 cho các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp, cơ chế, chính sách liên quan đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH và tổ chức thực hiện trong toàn tỉnh; tăng cường các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH bằng các hình thức phong phú, hiệu quả để các cấp, các ngành và mọi người dân nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHXH, quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHTN; phối hợp với các đơn vị, địa phương thành lập, phát triển hệ thống đại lý thu BHXH ở cơ sở theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia BHXH tự nguyện.

UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chỉ tiêu, chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp đồng bộ để tổ chức thực hiện hiệu quả, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN cho UBND các xã, phường, thị trấn; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện tỷ lệ bao phủ BHXH, BHTN tại địa phương; tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH cho người dân trên địa bàn, nhất là chính sách BHXH tự nguyện; đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền và phù hợp với từng địa bàn dân cư, các nhóm đối tượng tham gia BHXH; trình Hội đồng nhân dân cùng cấp để xem xét, bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người dân.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp, cơ chế, chính sách liên quan đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và triển khai tổ chức thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH và công tác thanh tra, kiểm tra về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, BHXH tại các doanh nghiệp; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp trốn đóng, nợ đọng, vi phạm chính sách, pháp luật về BHXH; chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quản lý lao động cấp huyện thực hiện rà soát cập nhật thông tin về cung, cầu lao động, làm cơ sở mở rộng đối tượng tham gia BHXH.

Thảo Khang (BHXH tỉnh Hà Tĩnh)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam