UBND tỉnh Lai Châu: Từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW

14/03/2019 16:55:22
Vừa qua, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về Thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Cải cách chính sách BHXH.

(Ảnh minh họa)

Tại Kế hoạch số 278/KH-UBND, UBND tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, tin cậy và minh bạch. Đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 15% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH; đến năm 2025 là 20% và đến năm 2030 là 30%. Đồng thời, yêu cầu mỗi Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể triển khai đầy đủ nội dung Kế hoạch; xây dựng Kế hoạch chi tiết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp để hoàn thành mục tiêu đề ra; coi cải cách, thực hiện chính sách BHXH là một chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, doanh nghiệp hằng năm và cả giai đoạn; các sở, ngành, địa phương quy định rõ trách nhiệm để chỉ đạo, tổ chức thực hiện.      

Trước đó, BHXH tỉnh Lai Châu cũng ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Cải cách chính sách BHXH. Trong đó, đề ra 05 nhiệm vụ - giải pháp, cụ thể là:

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bằng việc chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH để cán bộ, Đảng viên, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH.

Trong thực hiện pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; ra soát, mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; thực hiện các quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam tham gia BHXH theo Luật định; tổ chức thực hiện tốt chính sách BHTN, chính sách việc làm; tăng cường công tác thanh, kiểm tra.

Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện BHXH, BHYT; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về BHXH, chức năng quản trị bộ máy tổ chức thực hiện chính sách BHXH tại địa phương; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu lực quản lý đối tượng tham gia BHXH, thực thi chính sách BHXH; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về BHXH, bộ tiêu chí đánh giá kết quản thực hiện nhiệm vụ, chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan BHXH.

Xây dựng, tổ chức, hoàn thiện bộ máy của Ngành BHXH; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 03, 04 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, đẩy nhanh tiến độ BHYT toàn dân; nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tăng cường công tác quản lý chi trả, quản lý các đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN; kiểm soát chặt chẽ các thủ tục chi trả các chế độ, đảm bảo đầy đủ, kịp thời; kiểm soát gia tăng chi phí khám, chữa bện BHYT bất hợp lý, lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT; tăng cường công tác giám định BHYT để hạn chế, ngăn chặn tình trạng lạm dụng dịch vụ kỹ thuật cao, thuốc bệnh đắt tiền không thực sự cần thiết; tăng cường quản lý các quỹ BHXH, BHYT, BHTN bảo đảm cân đối thu, chi, hiệu quả và an toàn.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam