UBND tỉnh Nghệ An: Đôn đốc công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019-2020

30/01/2019 17:06:57
Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2019 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019-2020; trong đó, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, giải pháp trọng tâm và quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện Kế hoạch.

(Ảnh minh họa)

Tại Kế hoạch số 30/KH-UBND, UBND tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ tổng số lao động trên địa bàn tỉnh tham gia BHXH, BHTN chiếm ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham gia vào cuối năm 2019 và chiếm ít nhất là 95% vào cuối năm 2020; tốc độ gia tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm sau so với năm trước, ít nhất bằng 30% - 50% so với năm trước. Để hiện thực hóa Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ, yêu cầu BHXH tỉnh và các cấp, ngành tăng cường phối hợp liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động giữa các cơ quan có liên quan để xác định chính xác số doanh nghiệp, người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đóng BHXH, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH; tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN; doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHTN kéo dài; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm chính sách pháp luật BHXH, BHTN. Tập trung đôn đốc, yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, BHTN. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN; đặc biệt, tập trung thực hiện tuyên truyền đối với chính sách BHXH  tự nguyện có sự hỗ trợ 01 phần tiền đóng của nhà nước, các quy định mới  về đóng BHXH, các quy định về chế tài áp dụng cho các tội danh liên quan tới BHXH theo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Phát triển mở rộng mạng lưới đại lý thu, đảm bảo mỗi thôn, bản, xóm có ít nhất một điểm thu. Kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ  tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện; huy động các nguồn lực xã hội, ngân sách địa phương hỗ trợ tiền đóng BHXH cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để mở rộng diện bao phủ BHXH. Tổ chức đánh giá, thực hiện việc sơ kết, tổng kết, đánh giá định kỳ trong quá trình triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp thực hiện.

Trong tổ chức thực hiện, riêng đối với BHXH tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cơ quan BHXH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cơ quan đơn vị có liên quan xây dựng nội dung, tổ chức tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHTN đồng bộ, hiệu quả; trên cơ sở đó, thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH nhằm đạt chỉ tiêu đã đề ra. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam và các cơ quan có liên quan xác định số đơn vị, số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN; phối hợp với các đơn vị có liên quan để đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHTN đầy đủ cho người lao động. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, trong đó tập trung thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình không đóng, nợ đóng BHXH, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN. Phối hợp cung cấp hồ sơ các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN cho các cơ quan có thẩm quyền (Công an, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội…) để điều tra, xử lý theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ đảm bảo việc giải quyết các chế độ BHXH đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, có giải pháp khuyến khích các địa phương vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam