UBND tỉnh Quảng Nam: Quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT tại địa phương

27/05/2019 08:52:41
Năm 2018, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Quảng Nam đạt và vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ bao phủ BHYT là 92,79% (1.392.928/1.501.094 người), cao hơn 2,79% so với chi tiêu Chính phủ giao. Quý I-II/2019, để triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi khám, chữa bệnh BHYT năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 2419/UBND-KGVX gửi BHXH tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ BHYT tại địa phương; thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, các văn bản hướng dẫn. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHYT thông qua nhiều hình thức khác nhau với nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng; tích cực vận động đối tượng tham gia BHYT, phấn đấu đạt và vượt tỷ lệ 93% dân số tham gia BHYT trong năm 2019 theo Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 15/07/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT: Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, xử lý các trường hợp vi phạm; có giải pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám, chữa bệnh BHYT, chuyển dữ liệu lên Cổng Thông tin giám định BHYT của cơ quan BHXH theo đúng quy định để phục vụ việc giám định, thanh toán và tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh BHYT; cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là dịch vụ kỹ thuật và thuốc chữa bệnh đắt tiền.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí, chuyển đủ và kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách theo quy định, phối hợp với Sở Y tế, BHXH tỉnh tham gia quản lý Quỹ BHYT theo quy định; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác truyền thông về BHYT, có giải pháp vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng để đạt chỉ tiêu phát triển BHYT của địa phương đã được giao tại Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam