UBND tỉnh Tuyên Quang: Đôn đốc kiểm tra, đối chiếu, xác nhận thanh toán BHYT đối với các cơ sở y tế công lập

10/01/2019 14:31:16
BHXH tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo phòng chuyên môn, BHXH cấp huyện tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu, xác nhận thanh toán BHYT đối với các cơ sở y tế công lập đúng, đủ, kịp thời – là một trong những yêu cầu của UBND tỉnh Tuyên Quang tại Công văn số 4007/UBND-TH ngày 27/12/2018 gửi các Sở Tài chính, Y tế; BHXH tỉnh; UBND các huyện về việc thực hiện cơ chế tự chủ của cơ sở khám, chữa bệnh công lập.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu BHXH tỉnh chỉ đạo phòng chuyên môn, BHXH cấp huyện tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu, xác nhận thanh toán BHYT đối với các cơ sở y tế công lập đúng, đủ, kịp thời; tiếp tục đề nghị BHXH Việt Nam xem xét sớm phê duyệt quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2017 và kịp thời thực hiện quyết toán chi phí khám, chữa bệnh hằng quý cho cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng thời, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh BHYT; thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp lạm dụng, trục lợi từ Quỹ khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo quỹ được sử dụng hiệu quả. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ các quy định của Nhà nước về tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ đạo của UBND tỉnh về tự chủ tài chính đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh về giao quyền tự chủ tài chính cho các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh công lập tuyến tỉnh thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định về tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Về phía các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh, yêu cầu đảm bảo duy trì công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhu cầu của nhân dân kịp thời, chất lượng. Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định về tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí khám, chữa bệnh BHYT đúng quy định, đảm bảo Quỹ được sử dụng hiệu quả; nghiêm cấm các trường hợp lạm dụng, trục lợi từ Quỹ khám, chữa bệnh BHYT. UBND các huyện chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh công lập tuyến huyện đảm bảo duy trì công tác khám, chữa bệnh phục vụ nhu cầu của nhân dân kịp thời, chất lượng; khẩn trương thực hiện việc sáp nhập các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế theo đúng quy định; xây dựng phương án tự chủ tài chính đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, sát thực, khả thi gửi Phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm định; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định về tự chủ tài chính của đơn vị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ động cân đối ngân sách địa phương phần NSNN bảo đảm chi thường xuyên cho các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện được xác định loại hình đơn vị nhóm 03 theo quy định tại Nghị định 85/2012/NĐ-CP.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam