UBND TP.Đà Nẵng: Tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, NLĐ và NSDLĐ đối với chính sách BHXH

04/01/2019 09:36:15
Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, người lao động và người sử dụng lao động đối với chính sách BHXH – Đây là yêu cầu của UBND TP.Đà Nẵng tại Kế hoạch số 9753/KH-UBND ngày 17/12/2018.

Tại Kế hoạch số 9753/KH-UBND ngày 17/12/2018 triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các cấp, ngành và đơn vị có trách nhiệm trên địa bàn Thành phố tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, người lao động, người sử dụng lao động đối với chính sách BHXH; chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; nghiên cứu, đề xuất và tham gia ý kiến cải cách chính sách BHXH để BHXH thực sự là trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, từng bước mở rộng toàn diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ, bền vững; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Đặt mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu đến năm 2021, có ít nhất 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân, lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; ít nhất 33% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có ít nhất 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%.

Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân, lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; ít nhất 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có ít nhất 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%.

Phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 65% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân, lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; ít nhất 50% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có ít nhất 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 95%.

UBND TP.Đà Nẵng đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 28-NQ/TW bao gồm: Tăng cường công tác thông tin, truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH; nghiên cứu, đề xuất và tham gia ý kiến hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, BHTN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH; nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp, phát huy vai trò của nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội.

Xử lý nghiêm doanh nghiệp nợ lương, BHXH

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ký văn bản đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, BHXH TP.Đà Nẵng và các sở, ban, ngành chức năng tăng cường thực hiện chính sách lao động, tiền lương, BHXH trên địa bàn Thành phố.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật lao động, tiền lương, BHXH nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật lao động, tiền lương, BHXH của người lao động, người sử dụng lao động.

Trường hợp doanh nghiệp, đơn vị chây ỳ, nợ đọng, trốn đóng BHXH, đề nghị BHXH Thành phố có giải pháp xử lý mạnh; nếu đủ cơ sở pháp lý, lập hồ sơ chuyển cho Công an Thành phố để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Đề nghị Công an thành phố phối hợp, tiếp nhận hồ sơ do BHXH Thành phố chuyển, khẩn trương xử lý theo quy định pháp luật; phối họp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, BHXH Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng theo dõi, nắm tình hình, có giải pháp xử lý đối với doanh nghiệp, đơn vị nợ lương, nợ đọng BHXH, đặc biệt doanh nghiệp, đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tránh tình trạng chủ sử dụng lao động bỏ trốn.

Lan Lê – Đức Phúc

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam