Vĩnh Phúc: Phát triển hệ thống tổ chức thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại

03/12/2018 17:00:42
Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chương trình hành động ngày 08/10/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 62-Ctr/TU ngày 31/08/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 9211/KH-UBND ngày 21/11/2018.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Kế hoạch số 9211/KH-UBND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm vững quan điểm, mục tiêu cải cách chính sách BHXH; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách chính sách BHXH mà Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra. Cụ thể, cải cách BHXH để BHXH thực sự là một trong các trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng chia sẻ và bền vững, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, tin cậy, minh bạch; thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách về BHXH cho các đối tượng, tập trung vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương, người hoạt động sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm có thu nhập... trên cơ sở đó, tạo điều kiện thúc đẩy, phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh.

Về mục tiêu cụ thể, Vĩnh Phúc phấn đấu:

Giai đoạn đến năm 2021, 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân, lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 1% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; phấn đấu chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80%.

Giai đoạn đến năm 2025, 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân, lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%.

Giai đoạn đến năm 2030, 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân, lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 5% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%.

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề ra các nhóm giải pháp về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác thômng tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH; triển khai kịp thời chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, BHTN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH; nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân; rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về BHXH, BHTN.

Riêng với BHXH tỉnh, trong tổ chức thực hiện Kế hoạch số 9211/KH-UBND, UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nội dung cải cách, các giải pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; đồng thời, yêu cầu chỉ đạo cơ quan BHXH cấp huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chi cục Thuế, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN trên địa bàn tỉnh để đôn đốc, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho người lao động. Bên cạnh đó, yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng chỉ tiêu tham gia BHXH báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong nắm bắt, theo dõi, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chốt, trả sổ và giải quyết chế độ BHXH, BHYT theo quy định; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN... và phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh trong thực thi pháp luật về BHXH trong các doanh nghiệp, đơn vị để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam