Xây dựng Hồ sơ Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trình UNESCO

26/06/2018 21:30:53
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch mới đây đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng Hồ sơ Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Văn bản này dựa trên đề xuất của UBND tỉnh Bắc Ninh gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian vừa qua. 

Việc lập hồ sơ khoa học trình UNESCO đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa làng nghề, nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. 

Trước tranh Đông Hồ, Việt Nam đã từng có nghệ thuật "Ca trù" được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam