Xử lý nghiêm minh trường hợp cố ý làm trái quy định của pháp luật trong khám, chữa bệnh và khám sức khỏe

17/06/2019 10:25:41
Cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí, chính quyền địa phương, lực lượng công an trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp cố ý làm trái quy định của pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh nói chung và khám sức khỏe nói riêng – Đây là 01 trong những nội dung đáng chú ý tại Công văn số 627/KCB-PHCN&GĐ của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 13/06/2019 về Tiếp tục tăng cường công tác khám sức khỏe.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Y tế, nhằm tăng cường chất lượng công tác quản lý hoạt động khám sức khỏe nói chung và khám sức khỏe người lái xe trên toàn quốc được nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, cập nhật kịp thời thông tin, đề nghị các bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện trực thuộc Trường Đại học, Y tế các Bộ, ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tại các văn bản về tăng cường quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác khám sức khỏe đã ban hành trong thời gian qua, đặc biệt thực hiện nghiêm túc tinh thần Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/04/2019 về tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe của Bộ Y tế; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động khám sức khỏe tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý, đặc biệt tại các cơ sở báo chí đã phản ánh và gửi báo cáo về Sở Y tế hoặc Cục Quản lý Khám, chữa bệnh theo phân cấp (nếu có).

Về phía cơ sở khám, chữa bệnh, tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí, chính quyền địa phương, lực lượng công an trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp cố ý làm trái quy định của pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh nói chung và khám sức khỏe nói riêng. Bệnh viện, Viện, Trường Đại học trực thuộc Bộ Y tế có triển khai hoạt động khám sức khỏe, định kỳ hằng năm tổng hợp và nộp báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) vào ngày 15/12 hoặc đột xuất theo yêu cầu (nếu có). Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo hoạt động khám sức khỏe của các cơ sở khám sức khỏe thuộc thẩm quyền quản lý và gửi báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) vào ngày 15/12 hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu (nếu có). Lưu ý, khi có sự thay đổi về một trong các nội dung theo như văn bản đã công bố về cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (địa điểm khám, thời gian khám, nhân lực tham gia, hợp đồng, trang thiết bị...), gửi báo cáo về cơ quan chủ quản đã nhận văn bản công bố trước đó của đơn vị bằng văn bản trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi nêu trên.

BS.Phan Kim

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam