Xử lý trường hợp đóng trùng BHXH

02/07/2018 10:44:54
Bạn đọc từ mail quyettx@ngvgroup.vn hỏi: Tôi có 01 sổ BHXH nhưng hiện tại tra cứu thấy có 02 nơi cùng đóng trên 01 số sổ đó. Cụ thể, ở tỉnh Thái Bình, đơn vị cũ vẫn đóng BHXH cho tôi từ năm 2013 đến nay; còn từ năm 2016, tôi chuyển về Hà Nội, nơi công tác mới đóng BHXH cho tôi bắt đầu từ tháng 07/2016 cho đến nay. Vậy, trường hợp này, tôi phải làm sao để xử lý?

Trả lời:

Tại Khoản 5, Điều 21 Luật BHXH số 58/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 20/11/2014 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động là: “Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

Vì vậy, trường hợp này, đề nghị bạn liên hệ đơn vị cũ để làm thủ tục báo giảm lao động; đồng thời, xác nhận thời gian đóng BHXH đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động ở đơn vị cũ để đảm bảo không trùng với thời gian đã tham gia BHXH tại đơn vị mới.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam