Print

Bình Định: 338.886 lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip

Thứ Bảy, 06 /05/2023 14:58

Thời gian qua, BHXH tỉnh Bình Định đã phát động phong trào thi đua chuyên đề trong toàn đơn vị về chuyển đổi số, cập nhật số CCCD/ĐDCN của người tham gia BHXH, BHYT trong CSDL của BHXH Việt Nam, phấn đấu đến hết ngày 30/6/2023 cập nhật đạt 100% số CCCD/ĐDCN của người tham gia.

Thực hiện phong trào thi đua, đến hết ngày 20/4/2023, hệ thống BHXH tỉnh Bình Định đã cập nhật xác thực CCCD/ĐDCN của 1.249.500 người, đạt 89,2% kế hoạch cả năm; toàn tỉnh cũng có 153/196 cơ sở KCB thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip (đạt tỷ lệ 78,1%); có 338.886 lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chip để phục vụ công tác KCB BHYT.

Hiện nay, BHXH tỉnh Bình Định đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) theo kế hoạch của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Bình Định. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, BHXH tỉnh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc cập nhật bổ sung CCCD/ĐDCN của người tham gia BHXH, BHYT trong CSDL của Ngành và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID theo Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 12/8/2022 của BHXH Việt Nam.

Bên cạnh đó, phối hợp triển khai DVC trực tuyến “Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện”, “Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng”, “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT” và “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng DVC, đảm bảo thuận tiện cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trong tái tục tham gia. Đồng thời, triển khai thực hiện liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06 của Chính phủ theo chỉ đạo tại Công văn số 546/BHXH-CNTT ngày 1/3/2023 của BHXH Việt Nam.

Đối với việc đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, BHXH tỉnh Bình Định đề ra các giải pháp và tiến độ thực hiện theo từng quý, nhằm hoàn thành chỉ tiêu đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023. Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 668/KH-BHXH ngày 19/4/2023 về việc triển khai đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023 cho BHXH các huyện, thị xã và khối Văn phòng BHXH tỉnh để tổ chức thực hiện. Trong đó, phấn đấu cài đặt mới cho 87.600 người trong năm 2023 với tiến độ thực hiện đến quý II/2023 đạt 60%, quý III/2023 đạt 80% và đến cuối năm 2023 đạt 100%.

Liên quan ứng dụng VssID, tính đến ngày 20/4/2023, BHXH tỉnh Bình Định đã cài đặt thành công cho 456.605 người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

Trà Giang