Print

Vai trò quan trọng của CSDL quốc gia về bảo hiểm

Thứ Bảy, 13 /05/2023 17:53

CSDL quốc gia về bảo hiểm là một trong 6 CSDL quốc gia quan trọng cần ưu tiên triển khai, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Đây là CSDL quốc gia lưu trữ thông tin cơ bản về BHXH, BHYT, y tế và an sinh xã hội. BHXH Việt Nam được Chính phủ giao là cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành CSDL quốc gia về bảo hiểm.