Print

Thi đua đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023

Thứ Tư, 17 /05/2023 09:56

Để hoàn thành chỉ tiêu đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua chuyên đề "Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong triển khai thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023" (theo Công văn số 1263/BHXH-TĐKT ngày 28/4/2023).