Print

Làm theo Bác đã trở thành công việc hằng ngày của mỗi đảng viên

Thứ Năm, 18 /05/2023 18:25

Trong không khí kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 18/5, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Chủ động, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thể- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị nghiêm túc, bài bản, có sáng tạo.

Ông Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ đã chủ động, sáng tạo với những cách làm mới thiết thực, hiệu quả; lựa chọn những vấn đề khó, những khâu đột phá, quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có kết quả rõ rệt. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác đã được tuyên dương và nhân rộng; góp phần tiếp sức, cổ vũ toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ trong các cơ quan Trung ương đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Theo ông Nguyễn Văn Thể, chuyển biến rõ nét nhất là việc làm theo Bác đã được thực hiện thường xuyên hơn, đã trở thành công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ trong các cơ quan Trung ương. Việc đổi mới nội dung, phương pháp, sử dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền tại các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối, nhất là tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Những kết quả đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian qua đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, là cơ sở vững chắc góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh”- ông Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng đề nghị các tổ chức Đảng trực thuộc cần tích cực hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm, coi trọng tính hiệu quả, thiết thực ngay từ khâu xây dựng văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tổ chức lồng ghép đưa nội dung thực hiện chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với từng năm, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước…

Cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Kết luận và các văn bản của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác.

Đại diện Chi bộ Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ (thứ 4 từ phải sang) nhận Bằng khen

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tuyên dương, tặng Bằng khen cho 50 Chi bộ thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Trong đó, Chi bộ Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ (Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam) vinh dự là một trong những Chi bộ được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. 

Cần tạo sự chuyển biến rõ nét hơn

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với những phương pháp mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào đời sống xã hội, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân và thái độ ân cần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ trong các cơ quan Trung ương.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, với vai trò là đơn vị đặc thù, quan trọng của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phải luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tận dụng tối đa lợi thế Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương- nơi có các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương Đảng, để đẩy mạnh triển khai và thực hiện sâu rộng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác trong toàn Khối; tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong các tổ chức cơ sở Đảng và từng cán bộ, đảng viên; góp phần cùng toàn Đảng thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo Bác trong hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với các quy định nêu gương, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, trở thành việc làm thường xuyên, thực chất, thiết thân của mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên. “Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng ủy Khối, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu đi đầu trong việc nâng cao năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu; rèn luyện nhân cách, tinh thần, thái độ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân"- ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Minh Đức