Print

Giảm 36 khoản phí, lệ phí để hỗ trợ người dân, DN đến cuối năm 2023

Thứ Hai, 03 /07/2023 11:48

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, DN.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8/4/2023 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2023; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2614/VPCP-KTTH ngày 17/4/2023 về Phương án miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2023, từ nay đến cuối năm 2023, sẽ giảm 36 khoản phí, lệ phí, với mức giảm mức thu từ 10% - 50% nhằm hỗ trợ người dân, DN.

Cụ thể, giảm lệ phí cấp Căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Thông tư số 59/2019/TT-BTC; Giảm phí trong lĩnh vực y tế bằng 70% mức thu phí quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BTC; Giảm 20% mức thu phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan Trung ương thực hiện quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BTC; Giảm 30% mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BTC; Giảm 50% mức thu lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng; lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng quy định tại Thông tư số 150/2016/TT-BTC; Giảm 50% mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng quy định tại Thông tư 28/2023/TT-BTC; Lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam bằng 90% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 194/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam; Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa NLĐ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Thông tư số 259/2016/TT-BTC…

Đối với phí sử dụng tần số vô tuyến điện, trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 265/2016/TT-BTC và Thông tư số 11/2022/TT-BTC cho khoảng thời gian có hiệu lực của Thông tư này, tổ chức, cá nhân sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 265/2016/TT-BTC và Thông tư số 11/2022/TT-BTC với mức phí theo quy định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của kỳ nộp phí tiếp theo. Tổ chức thu phí chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền cho tổ chức, cá nhân vào kỳ nộp phí tiếp theo.

Ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 44/2023/TT-BTC, các nội dung khác liên quan đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; các trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; mức thu các khoản phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Tùng Anh