Print

Đẩy mạnh xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Năm, 06 /07/2023 12:14

Trong 6 tháng vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị- xã hội đã triển khai, hoàn thành một khối lượng lớn công việc.

Theo đó, Ngành Tuyên giáo đã và đang tích cực xây dựng 26 Đề án (bao gồm các Đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và các đề án tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quy định mới). Trong đó, có 5 Đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua và ban hành văn bản mới, kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết, thực tiễn đòi hỏi.

Ngoài ra, có rất nhiều Đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang tham mưu để tiến hành sơ kết, tổng kết.

Đặc biệt, ngay sau khi Ban Bí thư ban hành các Quy định, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 2 Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định: 85-QĐ/TW, 99-QĐ/TW, 100-QĐ/TW, 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và xây dựng Kế hoạch Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) khu vực phía Bắc và phía Nam tại Thanh Hóa và Bình Dương.

Tham mưu, tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức tại 4.487 điểm cầu, với hơn 20.000 đại biểu tham dự và thành công tốt đẹp, được các tỉnh, thành ủy ghi nhận, đánh giá có nhiều đổi mới.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học Quốc gia “Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Hội thảo được tổ chức đúng Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; là cơ sở quan trọng để Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới trình Bộ Chính trị.

Bên cạnh các hội nghị, hội thảo, trước các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, ngành Tuyên giáo đã kịp thời chỉ đạo nắm dư luận xã hội, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; biên soạn tài liệu để cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền, thông tin đối ngoại về những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, phát sinh...

Toàn ngành Tuyên giáo đã tham mưu triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hiện, Ban Tuyên giáo Trung ương đang tích cực tham mưu Ban Bí thư xây dựng Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và đang tích cực triển khai Hội thảo khoa học quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới”. Tập trung xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực đạo đức con người Việt Nam; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới giáo dục, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xóa đói giảm nghèo.

Trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các đề án sơ kết, tổng kết trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; Hội nghị BCH Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội về các đường lối, chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIII; tập trung tham mưu cho cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quản lý, theo dõi, xử lý các đối tượng vi phạm, nhất là trên Internet, mạng xã hội…

Minh Đức