Print

BHYT chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Thứ Năm, 06 /07/2023 15:19

BHYT là chính sách an sinh xã hội nhân văn, nhân đạo, rất cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về BHYT của Nhà nước.

BHYT là loại hình bảo hiểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cộng đồng không vì lợi nhuận, được Nhà nước tổ chức thực hiện và hỗ trợ, để phục vụ và bảo vệ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của Nhân dân. Đồng thời, nó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới chính sách an sinh xã hội.