Print

Thay đổi mức hưởng trợ cấp đối với người có công

Thứ Hai, 24 /07/2023 15:32

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, Nghị định 55/2023/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên hằng năm của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Cụ thể, mức hưởng trợ cấp đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và thân nhân được tính như sau:

Đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, diện thoát ly tăng từ 1.815.000 đồng/tháng lên mức 2.297.000 đồng/tháng; diện không thoát ly tăng từ 3.081.000 đồng/tháng lên mức 3.899.000 đồng/tháng.

Đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 từ trần, vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng tăng từ 1.624.000 đồng/tháng lên mức 2.055.000 đồng/tháng. Vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng tăng từ 1.299.000 đồng/tháng lên mức 1.644.000 đồng/tháng.

Về mức hưởng trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ, đối với thân nhân của 1 liệt sĩ tăng từ 1.624.000 đồng/tháng lên mức 2.055.000 đồng/tháng; đối với thân nhân của 2 liệt sĩ tăng từ 3.248.000 đồng/tháng lên mức 4.110.000 đồng/tháng; đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên tăng từ 4.872.000 đồng/tháng lên mức 6.165.000 đồng/tháng. Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ sống cô đơn; con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng tăng từ 1.299.000 đồng/tháng lên mức 1.644.000 đồng/tháng. Đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ khi còn sống tăng từ 1.624.000 đồng/tháng lên mức 2.055.000 đồng/tháng.

Về mức trợ cấp đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tăng từ 4.872.000 đồng/tháng lên mức 6.165.000 đồng/tháng; mức trợ cấp đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình tăng từ 1.624.000 đồng/tháng lên mức 2.055.000 đồng/tháng.

Về mức trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng: Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc Bằng Có công với nước trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 được hưởng trợ cấp hằng tháng 2.055.000 đồng/tháng (mức cũ là 1.624.000 đồng/tháng); Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến được hưởng trợ cấp hằng tháng 1.208.000 đồng/tháng (mức cũ là 955.000 đồng/tháng); trường hợp người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công hoặc Bằng Có công với nước trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng 1.644.000 đồng/tháng (mức cũ là 1.299.000 đồng/tháng).

Tùng Anh