Print

Chính phủ thống nhất giảm thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu

Thứ Bảy, 29 /07/2023 12:42

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 114/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ tháng 7/2023 về dự án Luật BHXH (sửa đổi).

Ngày 26/7, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 về chuyên đề xây dựng pháp luật, Chính phủ quyết nghị nội dung về dự án Luật BHXH (sửa đổi). Tại Phiên họp, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật BHXH (sửa đổi), đánh giá dự án Luật BHXH (sửa đổi) có nhiều nội dung phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến hệ thống an sinh xã hội và NLĐ. Theo đó, nội dung dự án luật cơ bản đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách, hoàn thiện chính sách BHXH trong điều kiện mới, khắc phục nhiều bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành luật.

Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn thiện nội dung dự án luật theo hướng: Thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về BHXH; tiếp tục tổng kết quy định pháp luật liên quan và tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn, đánh giá đầy đủ cơ sở lý luận và căn cứ để xác định các vấn đề cần kế thừa, các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện hoặc các vấn đề cần bãi bỏ; tổ chức lấy ý kiến các đối tượng tác động, tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, tham khảo kinh nghiệm quốc tế; thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với hoạt động kiểm tra, giám sát; đa dạng hóa nguồn lực để huy động tổ chức thực hiện luật…

Về vấn đề rút BHXH một lần khá phức tạp, có ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế, xã hội nên có thể đưa ra 2 phương án để xin ý kiến Quốc hội, trong đó cần thể hiện quan điểm, căn cứ để lựa chọn phương án cụ thể và nghiên cứu quy định các biện pháp thiết thực hỗ trợ, khuyến khích NLĐ tự nguyện bảo lưu thời gian tham gia BHXH để hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần.

Về chi phí quản lý BHXH cần tổng hợp 2 phương án để xin ý kiến Quốc hội, trong đó thể hiện rõ về phương án được lựa chọn, xác định tổng mức chi phí quản lý BHXH cụ thể của mỗi phương án trên cơ sở đánh giá đầy đủ cơ sở lý luận, thực tiễn trong nước và thông lệ quốc tế.

Đồng thời, Chính phủ thống nhất về việc cần có sự hỗ trợ từ NSNN để bổ sung thêm chính sách, tăng thêm quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, thu hút người dân tham gia BHXH nhằm bảo đảm an sinh xã hội lâu dài cho người dân, thể hiện chủ trương không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, hướng tới đạt mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Đặc biệt, Chính phủ cơ bản thống nhất đối với các vấn đề như: Giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi; mở rộng nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc…

Vũ Thu