Print

Tỉnh Ninh Thuận: Đánh giá 5 năm triển Kế hoạch số 115-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

Thứ Năm, 17 /08/2023 14:49

Tổ Khảo sát số 1 của Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận do ông Nguyễn Long Biên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận làm Tổ trưởng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tại BHXH tỉnh Ninh Thuận, nội dung về tình hình triển khai Kế hoạch số 115-KH/TU của Tỉnh ủy trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Tú- Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận cho biết: Sau 5 năm triển khai Kế hoạch số 115-KH/TU của Tỉnh ủy Ninh Thuận, đến cuối năm 2022, số người tham gia BHXH bắt buộc, tự nguyện trong và ngoài tỉnh là 88.684 người, đạt 27,1% so với lực lượng lao động của tỉnh, tăng 12,3% so với năm 2018; số người tham gia BH thất nghiệp trong và ngoài tỉnh là 77.795 người, đạt 23,8%, tăng 10,8%.

Đã có 1.896/1.979 đơn vị, DN đang tham gia BHXH đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, đạt 95,81%. Niêm yết công khai 25 thủ TTHC mức độ 4 (đạt tỷ lệ 100%) trên cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và 14 TTHC trên cổng dịch vụ công quốc gia, thời gian giải quyết hồ sơ tham gia BHXH của DN giảm xuống còn 45 giờ; có 92,8% ý kiến phản ánh rất hài lòng và hài lòng trong công tác cải cách hành chính và TTHC; công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, NLĐ, tầng lớp nhân dân và hiệu quả thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BH thất nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội; Công tác quản lý nhà nước ngày càng được nâng cao; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Công tác quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BH thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH, BH thất nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy định; quyền lợi NLĐ được đảm bảo.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Long Biên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch số 115 của BHXH tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua. Ông Biên yêu cầu BHXH tỉnh Ninh Thuận tiếp tục rà soát kết quả đạt được, phân tích khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể tập trung thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Kế hoạch số 115 đề ra.

Trong đó, ông Nguyễn Long Biên lưu chú ý một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới đối với cơ quan BHXH và các Sở, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, CCVC, đoàn viên, hội viên và nhân dân về BHXH, BH thất nghiệp; Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm; Phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động để nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác đối tượng tham gia BHXH; Đẩy mạnh cải cách TTHC trong thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp; Duy trì nền nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong phục vụ của đội ngũ CCVC thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp.

Lê Văn- Công Tuấn