Print

Đoan Hùng (Phú Thọ): Bảo đảm 100% người tham gia BHXH, BHYT cập nhật, bổ sung ĐDCN/CCCD

Thứ Sáu, 18 /08/2023 14:29

Huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) đã huy động cấp ủy, chính quyền vào cuộc để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và đồng thời, đảm bảo 100% người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật, bổ sung số ĐDCN/CCCD theo chỉ tiêu được giao.

Theo đó, trong thời gian qua, UBND các xã, thị trấn, các Tổ chức dịch vụ thu và các đơn vị liên quan đã tích cực phối hợp với cơ quan BHXH huyện đẩy mạnh tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một số xã tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình còn thấp do nhân viên thu hoạt động kém hiệu quả.

Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và đảm bào 100% người tham gia BHXH, BHYT được cập nhật, bổ sung số ĐDCN/CCCD, được xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư năm 2023, mới đây, BHXH huyện Đoan Hùng đã tham mưu UBND huyện Đoan Hùng ban hành 2 Công văn: Đẩy nhanh tiến độ rà soát cập nhật, bổ sung DDCN/CCCD của người tham gia BHXH, BHYT và Đẩy mạnh công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 5 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, UBND huyện Đoan Hùng yêu cầu, UBND các xã, thị trấn tăng cường mối quan hệ phối hợp với BHXH huyện trong công tác phổ biến, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHXH, BHYT cho người dân, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT để đảm bảo an sinh xã hội bền vững theo Quy chế phối hợp đã ký. Tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển đối tượng BHXH, BHYT do UBND huyện giao hằng năm trong hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn huyện.

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện tăng cường tuyên truyền, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, thông qua sinh hoạt Chi hội, Tổ hội, hội viên, Câu lạc bộ tại cơ sở để tư vấn tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT.

Các Tổ chức dịch vụ thu tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình do UBND huyện giao. Phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tăng mới và trực tiếp đôn đốc, thu tiền đóng của đối tượng đến hạn đóng, quá hạn đóng đảm bảo 100% đối tượng tiếp tục tham gia, duy trì tỷ lệ người tham gia bền vững; tiếp nhận hồ sơ của người tham gia theo đúng yêu cầu của cơ quan BHXH.

BHXH huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị- xã hội, UBND các xã, thị trấn, các Tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tích cực tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Theo dõi, đôn đốc các Tổ chức dịch vụ thu thực hiện thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, báo cáo tiến độ thực hiện với UBND huyện, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để có chỉ đạo kịp thời.

Các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ rà soát danh sách người tham gia BHXH, BHYT do đơn vị quản lý chưa có số ĐDCN/CCDC và chưa đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cần thực hiện ngay việc nhập, bổ sung số ĐDCN/CCCD để có thể sử dụng CCCD thay thế thẻ BHYT giấy khi khám chữa bệnh BHYT, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023.

Báo cáo cho biết, tính đến ngày 31/7/2023, trên địa bàn huyện Đoan Hùng số người tham gia BHXH tự nguyện là 4.522 người đạt 68% kế hoạch giao (6.635 người); số người tham gia BHYT hộ gia đình là 29.042 người đạt 96% kế hoạch giao (30.255 người); số người đã cập nhật bổ sung ĐDCN/CCCD là 93.746 người đạt 94,39 % kế hoạch giao (99.315 người).

Hà Thủy