Print

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Thứ Ba, 22 /08/2023 08:32

Chương trình hành động nhằm phát huy vai trò tích cực, chủ động trong triển khai Đề án 06, tiếp tục tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành để tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ; xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.