Print

BHXH các địa phương tăng cường hoạt động triển khai Đề án 06

Thứ Ba, 29 /08/2023 09:49

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2663/BHXH-CNTT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc triển khai Nghị quyết của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam về tăng cường thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ ngày 12/5/2023 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về tăng cường thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), ngày 11/8/2023, BHXH Việt Nam đã có Quyết định số 1177/QĐ-BHXH ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ.

Để tạo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết 362-NQ/BCSĐ và Quyết định số 1177/QĐ-BHXH, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ và Quyết định số 1177/QĐ-BHXH tới toàn bộ công chức, viên chức và người lao động của BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện trực thuộc.

Đối với BHXH các tỉnh chưa ban hành Chương trình hành động hoặc Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ, khẩn trương ban hành Chương trình hành động hoặc Kế hoạch hành động của BHXH tỉnh thực hiện Nghị quyết số 362-NQ/BCSĐ, trong đó, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 1177/QĐ-BHXH để cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, đảm bảo "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả".

Tổ công tác của BHXH các tỉnh triển khai Đề án 06 duy trì giao ban hằng tháng hoặc đột xuất để rà soát, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao. Đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của BHXH các tỉnh, đề nghị kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Công nghệ thông tin- đơn vị thường trực Tổ công tác của BHXH Việt Nam triển khai Đề án 06) để xem xét, giải quyết.

Thực hiện chế độ báo cáo hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 1177/QĐ-BHXH, trong đó, phân tích rõ các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý.

H.Thủy