Print

Khai mạc Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Ba, 12 /09/2023 09:36

Sáng 12/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban TVQH đã khai mạc Phiên họp thứ 26.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tại Phiên họp này Ủy ban TVQH sẽ có ý kiến 7 Dự án Luật và 3 Nghị quyết, trong đó có Luật BHXH (sửa đổi). Tiếp đó là cho ý kiến về Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); Dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Về công tác giám sát, Ủy ban TVQH sẽ cho ý kiến xem xét về các Nghị quyêt của Quốc hội liên quan đến giám sát chuyên đề, Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn...

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Phiên họp của Ủy ban TVQH được chia thành 3 đợt với 16 nội dung được xem xét, cho ý kiến. Tại Phiên họp này, Ủy ban TVQH cũng sẽ xem xét, cho ý kiến bằng văn bản đối với một số nội dung: Cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; Báo cáo hoạt động của HĐND cấp tỉnh; Các báo cáo của Chính phủ về kết quả hoạt động và việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá 2 năm 2021 và năm 2022; kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2022; tình hình thực hiện quản lý và sử dụng quỹ BHYT năm 2022…

Sau phần khai mạc, Ủy ban TVQH xem xét cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước.

Báo cáo tại phiên họp, ông Doãn Anh Thơ- Phó Tổng Kiểm tooán Nhà nước nhấn mạnh, với quan điểm không ngừng nâng cao chất lượng, tránh chồng chéo và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo với nhiều giải pháp. Đồng thời, để hoạt động kiểm toán được thực hiện thống nhất, chất lượng, hiệu quả, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành nhiều hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước thường xuyên chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; chú trọng công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán và thanh tra công vụ. Đặc biệt, để các đơn vị nắm bắt, phát huy những mặt đã làm được và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, sai sót

Đến 31/8/2023 toàn ngành đã xét duyệt 127 kế hoạch kiểm toán, triển khai 114/166 đoàn kiểm toán, kết thúc kiểm toán 93 cuộc, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức xét duyệt 94 dự thảo báo cáo kiểm toán, phát hành 61 báo cáo kiểm toán. Kết quả kiểm toán cho thấy còn có đơn vị chưa chấp hành đầy đủ quy định trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; quản lý tài sản, đất đai; quản lý doanh thu, chi phí; đầu tư vào một số đơn vị không hiệu quả; nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cho từng năm tại các Chương trình mục tiêu quốc gia được kiểm toán đều thực hiện chưa đạt; một số chính sách còn bất cập, chậm sửa đổi và chưa sát thực tế… Sơ bộ kết quả kiểm toán đối với 61 báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm tooán Nhà nước kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 90 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý không phù hợp; kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật nhiều tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm.

Về công khai kết quả kiểm toán, việc công khai kết quả kiểm toán được Kiểm tooán Nhà nước thực hiện theo quy định. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2022, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2021 sau khi báo cáo Quốc hội được Kiểm tooán Nhà nước in thành sách và đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Kiểm tooán Nhà nước, Báo Kiểm toán; công khai danh sách tổ chức, cá nhân chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán trên Cổng thông tin điện tử của Kiểm tooán Nhà nước theo Nghị quyết 53/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của Quốc hội…

Kiểm tooán Nhà nước đã cung cấp 265 báo cáo kiểm toán và tài liệu cho các cơ quan có liên quan để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát; tổng hợp kết quả kiểm toán liên quan đến các nội dung giám sát để cung cấp cho Quốc hội, Ủy ban TVQH và các cơ quan của Quốc hội theo yêu cầu. Sơ bộ đến 31/8/2023, số thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2022 về xử lý tài chính đạt tỷ lệ 67,4% (cùng kỳ năm trước 56,3%); các cơ quan đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 19/270 văn bản quy phạm pháp luật thay thế các văn bản không phù hợp; có 33/183 báo cáo có kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của ngành và Kế hoạch của Tổng Kiểm toán nhà nước- Thành viên BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Kiểm toán nhà nước đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trước, trong quá trình kiểm toán, trong đó yêu cầu toàn ngành tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành và trong hoạt động kiểm toán…

V.Thu