Print

Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng của Ngành BHXH Việt Nam

Thứ Sáu, 15 /09/2023 08:42

Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (khen thưởng quá trình cống hiến) cho ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH TP.Đà Nẵng.

Căn cứ khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; khoản 2, Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, BHXH Việt Nam đăng tải công khai thông tin ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH TP.Đà Nẵng được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (khen thưởng quá trình cống hiến) để lấy ý kiến Nhân dân theo đúng quy định.

Trong thời gian từ ngày 18/9/2023 đến ngày 25/9/2023, những ý kiến phản hồi liên quan đến cá nhân trên xin gửi về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thi đua- Khen thưởng), điện thoại: 02436285953, email: vutdkt@vss.gov.vn.

PV