Print

Triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Thứ Năm, 12 /10/2023 15:54

Chiều ngày 12/10/2023, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Hội nghị, cùng sự tham dự của ông Lê Chí Hướng- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Theo báo cáo của Đảng ủy CQ BHXH Việt Nam, trong 9 tháng vừa qua, các nhiệm vụ công tác Đảng đã được triển khai hiệu quả. Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng của Đảng, như: Kết luận số 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của BCH Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quy định số 964-QĐ/ĐUK về phân cấp quản lý cán bộ tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, NLĐ trong toàn Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thực hiện tốt việc rà soát, quy hoạch bổ sung cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc; kịp thời xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng. Nghiêm túc triển khai Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023; kịp thời sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cũng như toàn Ngành thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Chính phủ giao; triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

BTV Đảng ủy phối hợp chặt chẽ cũng Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo việc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật quan trọng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Triển khai có hiệu quả Đề án 06 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Đại hội các công đoàn trực thuộc và Đại hội đại biểu công đoàn cơ quan khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chỉ đạo 35 BHXH Việt Nam thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội về những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm; tăng cường hoạt động có hiệu quả đội ngũ cộng tác viên dư luận; kịp thời ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị

Kịp thời chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã dành thời gian đánh giá về kết quả thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Đảng ủy cơ quan đã kịp thời phổ biến quán triệt, triển khai Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 167-HD/BTG của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Sau 10 năm triển khai thực hiện, nhận thức của cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc về công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội đã được nâng lên rõ rệt, qua đó nâng cao hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội của cấp ủy các cấp, góp phần hiệu quả đưa đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH, Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc, các tổ chức đoàn thể cần tập trung cao độ, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao năm 2023.

Theo đó, Bí thư Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục triển khai kịp thời công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó chú trọng tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII; tuyên truyền, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 95-KH/ĐUK ngày 17/01/2023 về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối (07/11/1948-07/11/2023).

Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, với nội dung Chuyên đề Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghiêm túc thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về “một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; chú trọng công tác xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo, quản lý các cấp trong cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn tại Công văn số 409-CV/ĐU của Đảng ủy cơ quan và tăng cường biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý đối với tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảng viên theo chương trình, kế hoạch năm.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 BHXH Việt Nam; kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội, tăng cường hiệu quả của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn Đảng bộ, triển khai nghiêm túc Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Bí thư Đảng ủy cũng chỉ đạo các ban tham mưu giúp việc tập trung rà soát các nội dung chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023 để tham mưu, giúp BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ triển khai có hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tăng cường theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc triển khai các nhiệm vụ công tác đảm bảo hiệu quả, thiết thực; chủ động nắm bắt tình hình, những vấn đề nổi cộm trong toàn Đảng bộ để tham mưu BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ kịp thời xử lý, giải quyết; đảm bảo việc sơ kết, tổng kết và báo cáo cấp ủy cấp trên theo đúng hướng dẫn, yêu cầu.

“Để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra năm 2023, cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được; nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc để cùng với toàn Đảng bộ cơ quan nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành BHXH Việt Nam”, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chỉ đạo.

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng đã vinh dự được trao Kỷ niệm chương của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Đồng chí Đào Việt Ánh- Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương- Giám đốc Trung tâm Truyền thông; đồng chí Nguyễn Hải Hồng- Tổng Biên tập Tạp chí BHXH; đồng chí Bùi Đình Cự- Phó Tổng Biên tập Tạp chí BHXH.

Minh Đức