Print

Một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì quyền lợi hưởng như thế nào?

Thứ Năm, 12 /10/2023 19:30

Bạn myan2510@gmail.com hỏi: Tôi đang tham gia BHYT tại công ty với mã thẻ BHYT là DN4 được 20 năm và hiện được BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT với mã thẻ TQ4 trong thời gian từ ngày 8/2/2023 đến ngày 31/1/2025. Xin hỏi, tôi sử dụng cả 2 thẻ BHYT như thế nào và chế độ ra sao? Nếu bây giờ tôi xin giảm đóng BHYT tại công ty trong thời gian 2 năm của thẻ BHYT do Bộ Quốc phòng cấp thì có được không? Khi hết hạn thẻ mã TQ, tôi tiếp tục tham gia BHYT tại công ty mã DN, thì thời gian tham gia BHYT có được cộng dồn?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 7, Khoản 15, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014; Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014), thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT, thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

Vì vậy, trường hợp của bạn đồng thời vừa thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm do NLĐ và người SDLĐ đóng, vừa thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ, thì đóng BHYT theo nhóm 1 (do NLĐ và người SDLĐ đóng), được hưởng quyền lợi KCB BHYT cao nhất (nhóm 3). Thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước để tính thời gian tham gia BHYT liên tục.

BBT