Print

Bộ Y tế yêu cầu triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ BHYT

Thứ Tư, 08 /11/2023 19:44

Bộ Y tế có Văn bản số 7221/BYT-BH ngày 7/11/2023 gửi BHXH Việt Nam; Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, ngành; Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, đề nghị chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, và sẽ có hiệu lực thi hành từ 3/12/2023. Nghị định 75 đã sửa đổi, bổ sung 10 nội dung, 3 biểu mẫu và bãi bỏ 4 khoản so với Nghị định 146, theo hướng mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng BHYT như: Mở rộng nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT; tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng KCB BHYT cho một số nhóm đối tượng; bãi bỏ quy định về Tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT...

Để triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện một số nội dung chuẩn bị điều kiện thực hiện. Cụ thể, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai và đôn đốc thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc phạm vi quản lý, phụ trách; tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người có thẻ BHYT để người dân biết và thực hiện đúng quy định.

Đề nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập danh sách và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP; thực hiện điều chỉnh mức hưởng cho người tham gia BHYT quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP lên mức hưởng 100% theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP;

BHXH Việt Nam hướng dẫn, tổ chức việc thanh toán bổ sung các chi phí KCB BHYT của cơ sở KCB vượt tổng mức thanh toán từ ngày 1/1/2019 theo quy định tại khoản 8 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Song song với đó, tham mưu, hướng dẫn theo thẩm quyền, tập huấn, tổ chức thực hiện quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về việc lập, giao dự toán đến BHXH cấp tỉnh và thông báo số dự kiến chi KCB BHYT tới cơ sở KCB bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

Bộ Y tế cũng đề nghị BHXH Việt Nam tăng cường thực hiện công tác giám định và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng việc tiếp nhận, giám định và phản hồi kịp thời cho cơ sở KCB về dữ liệu KCB BHYT. Cần bảo đảm chính xác, an toàn, bảo mật thông tin và quyền lợi của các bên liên quan. Chủ động rà soát, phát hiện và gửi thông tin cảnh báo kịp thời cho cơ sở KCB BHYT về các chi phí KCB BHYT tăng cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở KCB cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa để cơ sở KCB thực hiện kiểm tra, xác minh và điều chỉnh phù hợp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ BHYT.

Đối với các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ thuộc Bộ Y tế, yêu cầu tổ chức rà soát, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Y tế xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật; các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về KCB BHYT; dược, trang thiết bị, vật tư y tế; giá dịch vụ KCB; mua sắm, đầu thầu, quản lý và sử dụng tài sản công để bảo đảm hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng, khả thi cho hoạt động KCB BHYT và công tác giám định chi phí KCB BHYT.

Các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, phòng chống hành vi lãng phí, tiêu cực, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nâng cao chất lượng KCB BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở KCB trên địa bàn nâng cao chất lượng KCB BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong KCB, mua sắm, đấu thầu, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, KCB và các quy định của Nghị định 75/2023/NĐ-CP; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lãng phí, tiêu cực, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Nhằm duy trì tỷ lệ tham gia BHYT của tỉnh, thành phố đã đạt được và tiếp tục bao phủ phần dân số chưa tham gia BHYT, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị này phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, chỉ đạo, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế chính sách về BHYT phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương; hỗ trợ mức đóng BHYT; xác định đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ cùng chi trả chi phí KCB BHYT cho người tham gia BHYT theo quy định của khoản 3 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP. Bên cạnh đó, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, phòng chống hành vi lãng phí, tiêu cực, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Đối với các BV, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các Bộ, ngành và các cơ sở KCB trong toàn quốc, Giám đốc các cơ sở KCB chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, KCB, mua sắm, đầu thầu, quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan để bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế có chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, khắc phục triệt để tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế.

Các cơ sở chủ động rà soát, ban hành, cập nhật kịp thời các quy trình, hướng dẫn chuyên môn, các biện pháp phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT theo thẩm quyền; Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát xác minh các chi phí KCB BHYT tăng cao tại cơ sở theo kiến nghị, cảnh báo của cơ quan BHXH và điều chỉnh phù hợp. Đặc biệt, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh BHYT, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Thái An