Print

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thứ Năm, 09 /11/2023 13:17

Ngày 9/11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống (7/11/1948-7/11/2023). Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát huy vai trò tham mưu chiến lược

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, tại Chiến khu Việt Bắc, các cơ quan Trung ương ở phân tán, xa nhau, nên việc sinh hoạt của chi bộ không thuận lợi. Hội nghị toàn thể Chi bộ các cơ quan Trung ương diễn ra ngày 1/11/1948 đã đề nghị thành lập Liên chi Cơ quan Trung ương để tiện cho việc sinh hoạt đảng. Ngày 7/11/1948, Ban Thường vụ Trung ương Cứu quốc Hội đã ban hành Chỉ thị số 35-CT.TW về việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương.

Qua các thời kỳ của cách mạng, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã trải qua 5 lần tách, nhập, hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại có quy mô lớn và số lượng đảng viên đông, phân bố rộng khắp ở cả trong và ngoài nước.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Đến nay, Đảng bộ Khối có 61 đảng bộ trực thuộc, trong đó 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, 27 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối, 526 đảng bộ cơ sở, 502 chi bộ cơ sở, 83 đảng bộ bộ phận, 5.623 chi bộ trực thuộc với 78.617 đảng viên.

Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hai lần được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Xuất phát từ thực tế lịch sử có ý nghĩa chính trị to lớn nói trên, ngày 12/9/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 40 công nhận ngày 07/11/1948 là Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trương ương nhấn mạnh: chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, Đảng bộ cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đoàn kết, thống nhất cùng vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trương ương Nguyễn Văn Thể đọc Diễn văn kỷ niệm

Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp và nhiều thách thức, khó lường; Đảng bộ Khối cần tiếp tục phát huy vai trò là đảng bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đã đề ra.

Theo đó, cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, trước hết tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tập trung nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực công tác tốt, thật sự liêm chính và vì dân.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái.

Góp phần quan trọng cho các mục tiêu phát triển đất nước

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm, bà Trưởng Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng nhấn mạnh: Lịch sử 75 năm qua của Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương khẳng định việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương là chủ trương đúng đắn, quan trọng, rất cần thiết của Trung ương Đảng và Bác Hồ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là đảng bộ lớn, nơi tập trung đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương với đội ngũ cán bộ, đảng viên trình độ cao, kinh nghiệm dày dặn, có quá trình công tác, nhiều đảng viên là chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

“Kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối sẽ góp phần quan trọng trong quyết định chủ trương, đường lối chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới”, bà Trương Thị Mai đánh giá.

Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát huy truyền thống 75 năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, từng đảng bộ, chi bộ, từng cán bộ, đảng viên. Chú trọng triển khai nghiêm, gương mẫu, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết quan trọng của Đảng.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết đại hội các đảng bộ. Quá trình đó phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng; quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí, vai trò là tổ chức đảng của các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị ở Trung ương.

“Đảng viên của Đảng bộ Khối phải là đảng viên chấp hành tốt nhất chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan Trung ương. Đồng thời, Đảng bộ Khối phải có tỷ lệ đảng viên cao để bảo đảm nhiệm vụ chính trị”, bà Trương Thị Mai phát biểu.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang đã xây dựng trong 75 năm qua, Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, góp phần quan trọng cho các mục tiêu phát triển đất nước, cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với các thế hệ đi trước, kỳ vọng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Minh Đức