Print

Ưu tiên mở rộng thị trường xuất khẩu lao động có thu nhập cao

Thứ Tư, 03 /01/2024 10:23

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến, mở rộng thị trường mới tiếp nhận lao động Việt Nam, trong đó ưu tiên các thị trường có điều kiện làm việc tốt, an toàn và có mức thu nhập cao...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 225/NQ-CP về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Theo đó, Kế hoạch đề ra 4 nhiệm vụ, giải pháp gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật.

Trong đó, ở nhóm nhiệm vụ thứ nhất, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW và Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Chính phủ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; nâng cao ý thức của người dân, NLĐ, doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; ngăn ngừa tình trạng NLĐ đi làm việc ở nước ngoài trái phép, vi phạm pháp luật nước sở tại, cư trú bất hợp pháp. Thông tin đầy đủ, chính xác trên hệ thống thông tin truyền thông, mạng xã hội về thị trường lao động ở nước ngoài. Trong đó, tập trung vào các thị trường có điều kiện làm việc tốt, an toàn, mức lương cao đồng thời giúp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài; tuyên truyền, phổ biến các chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ NLĐ đi làm việc ở nước ngoài góp phần giảm nghèo, tăng thu nhập, nhất là đối với lao động ở nông thôn, địa bàn ĐBKK...

Với nhóm nhiệm vụ thứ hai, Chính phủ yêu cầu rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, bao quát các nhóm đối tượng và tương thích với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến, mở rộng thị trường mới tiếp nhận lao động Việt Nam, trong đó ưu tiên các thị trường có điều kiện làm việc tốt, an toàn và có mức thu nhập cao. Đặc biệt, có chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho NLĐ, trong đó ưu tiên nhóm lao động là quân nhân xuất ngũ, người DTTS, hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK. Cùng với đó, nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; phát triển và chuẩn hóa các bộ tiêu chuẩn trong giáo dục nghề nghiệp, tiếp cận chuẩn của các nước phát triển trong khu vực ASEAN và thế giới; chủ động đàm phán với bên nước ngoài trong việc công nhận bằng cấp, trình độ kỹ năng nghề, kinh nghiệm làm việc của NLĐ. Có giải pháp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của NLĐ nhằm ngăn ngừa, hạn chế tình trạng NLĐ đi làm việc ở nước ngoài vi phạm pháp luật, cư trú bất hợp pháp; tăng cường cơ chế phối hợp thông tin kịp thời, hiệu quả về các vấn đề phát sinh của NLĐ đi làm việc ở nước ngoài…

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý, bảo hộ công dân, ổn định và phát triển thị trường tại các địa bàn trọng điểm; kịp thời cập nhật, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động với các cơ quan chức năng trong nước và NLĐ; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn NLĐ tuân thủ pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian NLĐ làm việc ở nước ngoài. Nâng cao chất lượng công tác dự báo trung và dài hạn về thị trường lao động quốc tế; chủ động đàm phán, trao đổi thông tin về nhu cầu tiếp nhận; gắn kết chặt chẽ khâu đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động quốc tế. Thông tin công khai, minh bạch về thị trường lao động, thủ tục, điều kiện tiếp nhận lao động và các khoản chi phí đối với NLĐ; đàm phán với bên nước ngoài để tăng cường hỗ trợ chi trả hoặc cắt giảm các khoản phí trong việc tiếp nhận NLĐ Việt Nam sang làm việc, hướng đến giảm chi phí cho NLĐ.

Với nhóm nhiệm vụ thứ tư, Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua đó, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, nhất là các hành vi lợi dụng hoạt động đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài để trục lợi, mua bán người, tổ chức, môi giới cho người Việt Nam xuất cảnh trái phép hoặc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, nghiên cứu giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc móc nối, lôi kéo NLĐ trong thời gian làm việc ở nước ngoài tham gia hoạt động vi phạm pháp luật.

V.Thu