Print

Tuyên truyền, lan tỏa giá trị 2 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Tư, 28 /02/2024 16:16

Chiều ngày 28/2/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phổ biến quán triệt sách của Tổng Bí thư: Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thế - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị, kết nối trực tuyến đến 416 điểm cầu với trên 18.300 đại biểu tham dự.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu chính

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Đại sứ, TS.Phạm Lan Dung - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) giới thiệu tổng quan về nội dung cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, cuốn sách đã đúc kết những tư tưởng cối lõi của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Hình thành nên trường phái đối ngoại, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Đây là tài liệu tham khảo rất có giá trị cho những ai muốn tìm hiểu về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Cuốn sách có dung lượng dày hơn 800 trang với hơn 150 bài viết, 150 ảnh minh họa. Sách được chia làm 3 phần: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

Cuốn sách đã tổng kết 6 nội dung về quá trình đổi mới tư duy của Đảng, nêu 3 đặc điểm lớn của thời đại ngày nay, 5 nội dung về “định vị” Việt Nam, 5 hạn chế, 5 bài học kinh nghiệm... TS.Phạm Lan Dung cũng đã phân tích rõ hình thường cây tre trong bản sắc đối ngoại, ngoại giao Việt Nam như lời của Tổng Bí thư đã nhấn mạnh các tính chất là: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến giới thiệu nội dung sách của Tổng Bí thư

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến giới thiệu nội dung cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách nhằm hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Cụ thể, nội dung cuốn sách gồm ba phần. Phần thứ nhất: Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phần thứ hai: Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Phần thứ ba: Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân, các địa phương, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc đổi mới đất nước.

Cuốn sách tuyển chọn 142 bức ảnh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các giới, các tỉnh, thành phố trong cả nước. Cuốn sách dày 747 trang, hàm chứa nhiều nội dung rất quan trọng cả về tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn, là "cẩm nang" cho cán bộ trong hệ thống Mặt trận, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhân dân nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, khi nghiên cứu nội dung cuốn sách, cần nắm vững 5 nội dung lớn mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, phân tích sâu sắc. Đó là: (1) Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc, bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước; (2) Bước phát triển tư duy lý luận và sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết và xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; (3) Những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian qua; (4) Xác định đúng đắn bối cảnh mới và những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; (5) Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới.

Điểm cầu kết nối Hội nghị tại Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam với khoảng 700 đại biểu tham dự

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung 2 cuốn sách cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa được học.

Để những nội dung của 2 cuốn sách lan tỏa, thấm sâu vào tâm thức, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, từng cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu kỹ các nội dung, tư tưởng của Tổng Bí thư về đại đoàn kết toàn dân tộc và đường lối đối ngoại của Việt Nam, vận dụng xây dựng kế hoạch với những nội dung và công việc cụ thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ và cơ quan, đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong hai cuốn sách, đồng thời, trên cơ sở kế hoạch thực hiện của đảng bộ, cơ quan, đơn vị, cần xác định những việc làm cụ thể để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên và thực thi công vụ góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất; đồng thời, góp phần xây dựng đường lối đối ngoại Việt Nam ngày càng hiệu quả góp phần xây dựng nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Minh Đức