Print

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Thứ Ba, 12 /03/2024 14:29

Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030 đặt mục tiêu khoảng 60% LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHXH, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% LLLĐ trong độ tuổi; trên 97% dân số tham gia BHYT.