Print

Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp

Thứ Hai, 04 /10/2021 15:17

Thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ BH thất nghiệp, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 3068/BHXH-CSXH ngày 1/10/2021 gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân về việc triển khai Quyết định này.