Print

Sự hài lòng của người dân, tổ chức và DN với ngành BHXH Việt Nam

Thứ Sáu, 01 /04/2022 18:17

Để có cơ sở cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ, BHXH Việt Nam đã thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, DN. Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, và DN đối với phục vụ của ngành BHXH Việt Nam đã được công bố theo Quyết định số 688/QĐ-BHXH ngày 30/3/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Dưới đây là một số kết quả chủ yếu được tổng hợp từ 17.200 phiếu khảo sát đánh giá tại 10 tỉnh, thành phố đại diện 6 vùng kinh tế trên cả nước.