Print

Xây dựng đội ngũ thanh niên ngành BHXH Việt Nam phát triển toàn diện

Thứ Sáu, 23 /12/2022 12:46

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ký Quyết định số 3664/QĐ-BHXH ban hành Chương trình Phát triển thanh niên của ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2023-2030.

Theo đó, Chương trình nhằm xây dựng đội ngũ thanh niên CCVC, NLĐ ngành BHXH Việt Nam phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, ý thức công dân, có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xung kích, sáng tạo, trách nhiệm, làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành và đóng góp tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Chương trình đề ra một số mục tiêu cụ thể như: Hằng năm, 100% CCVC, NLĐ là thanh niên tại các đơn vị trong ngành BHXH Việt Nam được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% thanh niên được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh.

Đến năm 2030, tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì, tham gia nghiên cứu; 100% thanh niên được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; 100% đơn vị thuộc ngành BHXH Việt Nam tạo điều kiện cho thanh niên trong đơn vị tham gia các đợt sinh hoạt, học tập, bồi dưỡng, các hội thảo, tọa đàm... về chính trị, tư tưởng, kiến thức pháp luật và kỹ năng mềm; 100% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh thần; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, các biện pháp phòng chống HIV/AIDS.

Đồng thời, 100% thanh niên thuộc các đơn vị trong ngành tham gia - BHYT và được khám sức khỏe, chăm sóc y tế định kỳ; 100% thanh niên được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và nơi cư trú; 100% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh và làm việc trên nền tảng kinh tế số.

Đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong ngành BHXH Việt Nam được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, phòng và tương đương; 15% thanh niên trong ngành BHXH Việt Nam đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý; 100% các tổ chức Đoàn thanh niên phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng tham gia tháng hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia…

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tăng cường phổ biến, quán triệt chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên. Bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động trong việc chăm lo, bồi dưỡng và phát triển toàn diện thanh niên. Chú trọng giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội. Kết hợp chặt chẽ giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; lịch sử, truyền thống và ý thức tự tôn dân tộc; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật thanh niên năm 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, về chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH Việt Nam; Chương trình phát triển thanh niên ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2023 -2030. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình đất nước, thế giới, các vấn đề lớn của Ngành BHXH Việt Nam qua từng thời kỳ và các vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia.

Đẩy mạnh tuyên truyền về sự cần thiết việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên. Tăng cường tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá, lạm dụng rượu, bia và các chất kích thích khác; dự phòng bệnh lây nhiễm; phòng ngừa vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh niên. Khuyến khích thanh niên tham gia hoạt động và sáng tạo trong văn hóa, thể dục, thể thao; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

Khuyến khích tạo điều kiện để thanh niên xây dựng và triển khai các hoạt động, tạo dựng các phong trào, các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm sáng kiến, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ thể thao, lành mạnh, bổ ích để hỗ trợ duy trì, phát triển các hoạt động. Quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp tham dự các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; tạo điều kiện để thanh niên tham gia các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế về thanh niên.

Trong công tác quy hoạch cán bộ, chú trọng việc phát hiện cán bộ ở độ tuổi thanh niên có năng lực, trình độ để bồi dưỡng đưa vào quy hoạch lãnh đạo. Chú trọng đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ và có kế hoạch luân chuyển phù hợp để tạo môi trường rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm, phấn đấu, phát triển cán bộ nguồn. Thường xuyên quan tâm, có cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích, ưu tiên đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp trong công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Thanh Hằng