Print

Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT

Thứ Năm, 09 /03/2023 15:08

Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động số 495-CTr/BCSĐ về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và NLĐ trong ngành BHXH Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến người dân 

Theo đó, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kế hoạch của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và yêu cầu thực tế của các đơn vị để chủ động triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW; có các nhiệm vụ giải pháp, lộ trình triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 27-NQ/TW đã đề ra.

Bên cạnh đó, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn mới. Kiên trì xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, đảng viên và NLĐ.

Tăng cường đề xuất cơ quan có thẩm quyền nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, nhất là liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động ngành BHXH Việt Nam.

Phát huy vai trò cấp ủy, cơ quan các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường phân cấp, phân quyền, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân trong tổ chức đi đôi với nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới phong cách, phương pháp công tác, lề lối làm việc bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời của cấp ủy, tổ chức Đảng. Đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy ngành BHXH Việt Nam, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của các đơn vị SDLĐ, NLĐ và người dân.

Về nhiệm vụ cụ thể, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, đa đạng, linh hoạt; từ đó tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Tiếp tục rà soát, kiến nghị, tham gia với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT và tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phát triển an sinh xã hội bền vững. Theo đó, cần chủ động rà soát, nắm bắt, đánh giá những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thu, chi BH thất nghiệp; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT; thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT...

Qua đó, giúp BHXH Việt Nam kịp thời tham mưu, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện hệ thống pháp luật an sinh xã hội (Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật ATVSLĐ…) đảm bảo dân chủ, công bằng, kịp thời, đồng bộ, có tính khả thi, dễ tiếp cận, đủ khả năng điều chỉnh các quan hệ xã hội, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tổ chức, DN làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tham mưu, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền đổi mới cơ chế thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật. Bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả trong lĩnh vực an sinh xã hội. Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia. Tăng cường các giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT. Thường xuyên rà soát, hoàn thiện CSDL người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp BHXH một lần, chi trả trợ cấp BH thất nghiệp; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT. Nâng cao công tác theo dõi thi hành pháp luật, tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT. Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý kịp thời, hiệu quả kiến nghị, phản ánh của người dân DN.

Rà soát các quy chế phối hợp giữa cơ quan BHXH các cấp với các tổ chức, đoàn thể, bộ, ban ngành ở Trung ương; sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã trong tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội gắn với các mục tiêu kinh tế-xã hội tại Nghị quyết của Đảng bộ các cấp.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của BHXH Việt Nam phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy; xây dựng ngành BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập quốc tế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, củng cố niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân cũng như chủ thể tham gia BHXH, BHYT.

Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết trước ngày 31/3/2023 và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW tại đơn vị mình.

Minh Đức