Print

TP.Việt Trì (Phú Thọ): Phấn đấu trên 39.000 người tham gia BHYT hộ gia đình

Thứ Hai, 27 /03/2023 11:36

UBND TP.Việt Trì (Phú Thọ) vừa có văn bản về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2023 cho UBND các xã, phường trên địa bàn.

Chủ tịch UBND Thành phố giao UBND các xã, phường phối hợp với BHXH tỉnh Phú Thọ, các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện việc vận động, tuyên truyền người tham gia để hoàn thành kế hoạch được giao. Theo đó phấn đấu toàn thành phố có 8.930 người tham gia BHXH tự nguyện, 39.063 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Theo UBND Thành phố, năm 2023 được dự báo rất khó khăn, UBND xã, phường bám sát theo chỉ đạo UBND TP, tập trung ngay từ đầu năm tham mưu kế hoạch, nội dung giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn tổ chức hội nghị khách hàng vận động theo nhóm người tham gia tiềm năng.

Theo báo cáo, năm 2022, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; sự phối hợp của BHXH tỉnh, các hội, đoàn thể và chính quyền các xã, phường, toàn TP.Việt Trì đã có gần 7.000 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó phát triển mới gần 2.200 người; có 34.935 người tham gia BHYT hộ gia đình, góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT của thành phố lên 95% dân số; góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế, an sinh xã hội địa phương.

Phát huy những kết quả được, cùng với sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2023, BHXH tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao. Hằng quý, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với UBND Thành phố để biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

T.Hà