Print

Công đoàn chung tay “không để ai bị bỏ lại phía sau”

Thứ Ba, 28 /03/2023 12:08

Thời gian qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) BHXH tỉnh Gia Lai tăng cường đoàn kết, dân chủ, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, hỗ trợ NLĐ, người dân có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Quan tâm chế độ, chính sách cho NLĐ

Ông Lê Quốc Khánh, Phó Giám đốc BHXH Gia Lai- Chủ tịch CĐCS BHXH tỉnh, cho biết hiện CĐCS BHXH tỉnh có khoảng 100 CCVC, NLĐ. Thời gian qua các chế độ, chính sách của liên quan đến NLĐ được đảm bảo. BCH CĐCS đã quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC, NLĐ, từ đó góp phần thúc đẩy các phong trào, hoạt động CĐ và tạo động lực cho CCVC, NLĐ vươn lên, tích cực đóng góp vào thành tích chung của cơ quan. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ CĐCS BHXH tỉnh đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan phát động CCVC-LĐ tham gia tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. CNVC còn tích cực đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Mái ấm Công đoàn, Chương trình Mùa xuân chiến sỹ đóng góp hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt.

Chủ tịch CĐCS BHXH Gia Lai phát thẻ BHYT cho người dân trên địa bàn

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, CĐCS BHXH tỉnh đã bám sát nội dung tuyên truyền giáo dục của cấp ủy Đảng và CĐ Viên chức tỉnh, phối hợp với thủ trưởng cơ quan kịp thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới CCVC, NLĐ. Ngoài ra, tích cực thực hiện và tổ chức tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT, Bộ luật Lao động, Luật Việc làm, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Quyết định số 538/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020, Chương trình số 55-CTr/TU và 68-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ; Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án thực hiện lộ trình BHYT toàn dân theo Quyết định 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Luật Lao động sửa đổi và các chính sách, pháp luật mới liên quan đến nghĩa vụ, quyền, lợi ích CCVC-LĐ.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, BCH đổi mới nội dung, phương thức hoạt động linh hoạt như Tổ CĐ tổ chức sinh hoạt gắn với sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của CĐ cấp trên vào các cuộc họp định kỳ của cơ quan; tăng cường công tác trao đổi, triển khai các hoạt động CĐ, xin ý kiến góp ý của các ủy viên BCH, của đoàn viên thông qua mạng thông tin trao đổi nội bộ. Công tác bình xét, thi đua khen thưởng đã được BCH CĐ đổi mới, hướng đến đoàn viên CĐ, quyết định khen thưởng và đề nghị khen thưởng đúng người, đúng việc.

Trong nhiệm kỳ, CĐCS được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc trung bình đạt 90%. Với sự nổ lực của đoàn viên đã được CĐ các cấp tặng bằng khen, giấy khen. Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong CCVC, NLĐ được quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 45 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó đã có 19 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Đẩy mạnh phong trào thi đua

Phát huy truyền thống ngành BHXH, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp và hưởng ứng các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam, UBND tỉnh Gia Lai và của CĐ cấp trên phát động, BCH CĐCS BHXH Gia Lai đã cùng với thủ trưởng cơ quan tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong Phong trào Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả, có 1 cá nhân của BHXH Gia Lai được tặng Giấy khen của CĐ viên chức BHXH tỉnh; trong Phong trào Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, BCH CĐ phối hợp với Thủ trưởng cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CCVC, NLĐ thực hiện các quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng cơ quan đơn vị, gia đình văn hóa. Hằng năm, cơ quan BHXH tỉnh đều đạt chuẩn văn hóa.

CĐCS BHXH tỉnh Gia Lai tích cực hỗ trợ người dân khó khăn

Thực hiện Phong trào thi đua Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới, BCH CĐCS BHXH tỉnh tổ chức quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, thực hiện toàn diện, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Xác định rõ nhiệm vụ trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới liên quan đến nhiệm vụ của Ngành, của đơn vị. Trong những năm qua BHXH tỉnh tham gia với tư cách là thành viên Ban Chỉ đạo tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm phát triển đối tượng tham gia BHYT đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm.

Tổ chức quán triệt Kế hoạch số 4575/KH-BHXH ngày 17/10/2017 của BHXH Việt Nam về Phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2016 – 2020 đến toàn thể CCVC, NLĐ trong đơn vị với tinh thần "lá lành đùm lá rách” hưởng ứng các đợt phát động, ủng hộ đột xuất những trường hợp rủi ro hoạn nạn.

CĐCS BHXH Gia Lai tăng cường phối hợp với chính quyền tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch giảm nghèo bằng các hoạt động đóng góp theo khả năng của đơn vị và tổ chức chương trình quyên góp, vận động chính quyền, đoàn thể tại đơn vị ủng hộ phần kinh phí chưa được NSNN hỗ trợ để mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, HSSV, người thuộc diện chính sách xã hội. Việc triển khai xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có công với cách mạng đã được Lãnh đạo BHXH tỉnh quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ xây mới nhà cho các hộ gia đình tại các huyện: Đăk Pơ; Phú Thiện; Chư Sê; Chư Pưh; Ia Pa tỉnh Gia lai. Ngoài ra, hàng năm còn tham gia đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình có công cách mạng, gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Cụm Thi đua số 5 BHXH Việt Nam phát động.

Thực hiện Phong trào Chung tay CCHC, CCVC, NLĐ BHXH Gia Lai đã nỗ lực cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ nhất là trong công tác cải cách hành chính nên các công việc đề ra đều được triển khai và hoàn thành đúng kế hoạch. Điểm nhấn nổi bật trong công tác CCHC ở BHXH tỉnh Gia Lai chính là tăng cường ứng dụng CNTT vào các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh tin học hóa trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, mang lại lợi ích thiết thực cho các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách; đồng thời nâng cao chất lượng, minh bạch hóa các dịch vụ hành chính công sách cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý của toàn ngành. CCVC, NLĐ tích cực tham gia các Hội thi, Cuộc thi tìm hiểu về công tác CCHC tỉnh Gia Lai do CĐ Viên chức tỉnh Gia Lai tổ chức và đã đạt được 3 giải trong hội thi.

Ngày 28/3, Đại hội CĐCS BHXH tỉnh Gia Lai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023- 2028 diễn ra vào thời điểm cán bộ, CCVC, NLĐ tỉnh Gia Lai đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội CĐ Viên chức tỉnh lần thứ IV.

Phó Giám đốc BHXH Gia Lai Lê Quốc Khánh cho biết, CĐCS tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động vì đoàn viên và NLĐ góp phần xây dựng CĐ vững mạnh. Nhiệm kỳ mới phấn đấu CĐCS 100 % CCVC, NLĐ được tuyên truyền và chấp hành tốt về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước , nội quy, quy chế của cơ quan và các quy định của CĐ. Hằng năm phấn đấu 100% Tổ CĐ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% đoàn viên CĐ đạt danh hiệu Đoàn viên CĐ xuất sắc; CĐCS BHXH tỉnh phấn đấu Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Trà Giang- Thu Hà