Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 của cơ quan BHXH Việt Nam
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 của cơ quan BHXH Việt Nam

Shared facebook
Thứ Sáu, ngày 16/02/2024 10:43

Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh- Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam vừa ký ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua của cơ quan BHXH Việt Nam năm 2024.

Theo đó, phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo của toàn thể CCVC, NLĐ trong Ngành, thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam, các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2024.

Động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân quyết tâm nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024, góp phần hoàn thành các mục tiêu về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đã được Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề ra.

Thông qua phong trào thi đua phát hiện, xây dựng và nhân rộng những sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tôn vinh, khen thưởng kịp thời, nhằm tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị.

Để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam năm 2024 do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới, phát triển, lập thành tích xuất sắc hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995-16/2/2025)” tại Công văn số 40/BHXH-TĐKT ngày 9/1/2024, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua với các nội dung cụ thể:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

Cùng với đó, bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai, quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác trọng tâm của Ngành hoặc đột xuất trong thông báo giao ban, kết luận của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Trong đó, tập trung chỉ đạo phong trào thi đua đến hết năm 2024 phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau: Đạt khoảng 42-43% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; đạt khoảng 33-33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; đạt khoảng 94,1% dân số tham gia BHYT; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức trên 83%; đạt và vượt số thu BHXH, BHYT được giao; giảm tỷ lệ số tiền chậm đóng BHXH, BHYT phải tính lãi năm 2024 trên số phải thu dưới mức 2,69%.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật và phối hợp tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Chú trọng phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế, bao phủ được toàn bộ lực lượng lao động; tiếp tục cải cách, mở rộng hệ thống BHXH, tạo cơ hội tham gia và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho NLĐ; tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng BHYT toàn dân; đa dạng các gói dịch vụ BHYT nhằm góp phần chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giảm chi phí người dân chi trả trực tiếp cho dịch vụ y tế theo nội dung Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới; phát huy các kênh truyền thông truyền thống, chú trọng sử dụng các kênh truyền thông hiện đại, tạo điều kiện để người dân tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT; từ đó nhận thức đúng, hiểu biết sâu, tự nguyện, tự giác tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình vì sức khỏe, cuộc sống, an sinh hạnh phúc của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng; giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối thoại chính sách, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp chính sách BHXH, BHYT tại địa phương; khảo sát, đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH trên địa bàn theo phân cấp của BHXH Việt Nam; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đột xuất; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH, chi trả trợ cấp thất nghiệp; tăng cường, chủ động quản lý sử dụng hiệu quả dự toán chi KCB BHYT được giao. Tăng cường ứng dụng CNTT, phân tích dữ liệu trên hệ thống giám định, thông báo cho các cơ sở KCB điều chỉnh các chỉ số KCB BHYT đảm bảo hợp lý, an toàn, hiệu quả và công bằng, đẩy mạnh việc sử dụng Căn cước công dân gắn chip, sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng BHXH số (VssID) thay cho thẻ BHYT. Kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ; cùng với đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả; vừa kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, tối ưu quỹ BHXH, BHYT vừa đảm bảo quyền lợi người tham gia vừa đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, đảm bảo đơn giản, dễ dàng, thuận tiện nhất cho DN, người dân; tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4 của Ngành, các hình thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo tốt nhất quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của các chủ thể tham gia BHXH, BHYT.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 4398/KH-BHXH ngày 22/12/2023 của BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua với chủ đề “Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam vì sự phát triển bền vững an sinh xã hội quốc gia” giai đoạn 2023-2030.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng đội ngũ CCVC, NLĐ ngành BHXH; tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút, vận động nguồn lực quốc tế hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ của Ngành.

Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, tài chính; thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở, đạo đức công vụ; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hiện phân công, phân nhiệm đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm, rõ kết quả, động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến, cách làm hay; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đoàn kết, đồng lòng xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, nâng cao, đáp ứng cao nhất sự hài lòng của người dân, DN; quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt phương châm: "lấy người dân, DN làm chủ thể, trung tâm phục vụ”.

Tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam theo Kế hoạch số 4224/KH-BHXH ngày 14/12/2023 của BHXH Việt Nam.

Hà ThủyPortalCatRight

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

PortalCatRight

Nâng tầm vươn xa

Như loài hoa Tớ dày

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

PortalCatRight

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

Công tác truyền thông tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tiếp tục đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

BHXH Việt Nam đối mới công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ngành BHXH Việt Nam - Những con số ấn tượng

Ngành BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead
PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444