Ngành BHXH Việt Nam triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Ngành BHXH Việt Nam triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023

Shared facebook
Thứ Hai, ngày 20/05/2024 16:04

Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam vừa ban hành Chương trình hành động số 883-CTr/BCSĐ ngày 14/5/2024 thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Mục đích của Chương trình nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (gọi tắt là Nghị quyết số 42) phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và của Ngành BHXH Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành BHXH trong tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, thu- chi BH thất nghiệp.

Bên cạnh đó, xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và kế hoạch hành động nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 42.

Đồng thời, đây là căn cứ để Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác, kịp thời triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số 42 ngay tại từng tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân.

Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam yêu cầu các cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân tổ chức quán triệt Nghị quyết số 42 và Chương trình hành động này đến từng cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ làm việc tại các đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 42 đảm bảo thực chất, hiệu quả; kết hợp chặt chẽ, hài hòa các nhiệm vụ, giải pháp theo chủ trương của Đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, CCVC nhất là người đứng đầu gắn với phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị.

Cán bộ, đảng viên, CCVC và NLĐ trong Ngành BHXH Việt Nam phải nhận thức đúng ý nghĩa và tầm quan trọng về chủ trương, định hướng chính sách nêu tại Nghị quyết số 42 và Chương trình hành động này gắn với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, từ đó tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững, phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Các mục tiêu cụ thể

Giai đoạn đến năm 2025

- Phấn đấu đạt 45% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; 95% dân số tham gia BHYT, trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHYT đạt 98%; mức độ hài lòng của người dân, DN về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT đạt mức 85%.

- Số người nhận các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị trên 68%.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động: (1)100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; (2)95% hồ sơ công việc của ngành BHXH Việt Nam được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật của nhà nước); (3)100% người tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT có tài khoản giao dịch điện tử, cài đặt ứng dụng VssID- BHXH số để theo dõi quá trình đóng, hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp, BHYT, tra cứu thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; (4)100% người dân tham gia BHYT được cấp căn cước công dân có thể sử dụng thay thế thẻ BHYT khi đi khám bệnh.

Giai đoạn đến năm 2030

-Phấn đấu đạt 60% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp; trên 97% dân số tham gia BHYT; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được BHYT chi trả; mức độ hài lòng của người dân, DN về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 95%; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT đạt mức 90%.

- Số người nhận các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt hằng năm luôn tăng trưởng bền vững, trong đó tại khu vực đô thị đảm bảo đạt trên 75%.

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu, phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Ngành BHXH Việt Nam để đạt các yêu cầu trong tình hình mới, tích hợp, liên thông, liên kết, xử lý tập trung: (1)Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; (2)Kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành khác để triển khai dịch vụ công và tạo thuận lợi cho người dân, đơn vị sử dụng lao động và triển khai kiểm tra, kiểm soát dựa trên dữ liệu lớn; (3)100% các hệ thống thông tin của BHXH Việt Nam có liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp được tái cấu trúc và ứng dụng công nghệ hiện đại, đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; (4)100% hồ sơ công việc của Ngành BHXH Việt Nam được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Tầm nhìn đến năm 2045

Từ năm 2031 trở đi, phấn đấu hàng năm đảm bảo tiếp tục tăng trưởng, phát triển bền vững lực lượng lao động tham gia BHXH, BH thất nghiệp, dân số tham gia BHYT, số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT và số người nhận các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt năm sau cao hơn năm trước.

Đề đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đã đề ra 8 nhóm giải pháp cụ thể:

(1) Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp;

(2) Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các chính sách, pháp luật khác có liên quan;

(3) Sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành BHXH;

(4) Rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định quản lý, quy trình nghiệp vụ thu-chi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp;

(5) Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm;

(6) Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền;

(7) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp;

(8) Tham mưu, đề xuất các cấp ủy đảng, cơ quan có thẩm quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

H.ThủyPortalCatRight

Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

BHXH các địa phương: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam giao ban tháng 5/2024: Triển khai mạnh các giải pháp phát triển BHXH, BHYT

Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM: Người dân đồng tình hưởng ứng

Hành trình tri ân tại các tỉnh miền núi phía Bắc của Đoàn công tác BHXH Việt Nam

Hiệu quả triển khai BH thất nghiệp

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo liên quan đến chính sách BHXH

Cần thêm cơ chế hỗ trợ người khuyết tật tham gia BHXH

15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW: Nhiều chuyển biến tích cực

Quyết liệt triển khai các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

Thị trường lao động quý I/2024 và tác động đến phát triển BHXH, BHYT

Ngành BHXH Việt Nam: Phát huy tối đa nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ

BHXH một lần tại Dự án Luật BHXH (sửa đổi): Chọn phương án nào cũng cần giải pháp đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Thỏa nguyện an sinh

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024

Ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

Hội nghị trực tuyến toàn Ngành về công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và BHXH Việt Nam giai đoạn 2022-2025

Ngành BHXH Việt Nam: Cụ thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ trong tâm năm 2024

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo- Xuân Giáp Thìn 2024

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

PortalCatRight

Chính sách BHXH, BHYT: Tiếng nói của cử tri công nhân lao động

Thực hiện chính sách BHXH tự nguyện ở Quảng Nam: Sức lan tỏa từ Nghị quyết 41

Phú Thọ- Hướng đến an sinh bền vững

Điện Biên- Viên ngọc sáng nơi cực Tây Tổ quốc

Chuyện an sinh ở Ấp Bắc

Phú Thọ: Tăng cường hiệu quả của tổ chức dịch vụ thu

Chị Ngô Ngọc Bích- Nữ cán bộ phường tận tụy

Triển khai mô hình xã có 100% người dân tham gia BHYT: Khi quyết tâm chính trị được công nghệ số “tiếp sức”

Chính sách BHXH: Điểm tựa cho lao động nữ

Bắt buộc bệnh nhân mạn tính khám định kỳ mỗi tháng là không cần thiết

“Cao thủ” dệt lưới an sinh ở Phú Thạnh

Mở rộng quyền lợi BHYT: Cần đánh giá rõ tác động tài chính

Những người phụ nữ lo an sinh

Ngành BHXH Việt Nam đã tạo nên đột phá, góp phần kiến tạo an sinh xã hội

Vượt qua áp lực càng yêu nghề

Không ngừng mở rộng quyền lợi người tham gia

Nâng tầm vươn xa

Tinh thần trách nhiệm- Một giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Như loài hoa Tớ dày

Xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, bền vững và hiệu quả

Càng gian khó, càng rõ tinh thần phục vụ

Vì an sinh đất nước vững bền

Hạnh phúc là người phục vụ

Đồng lòng kiến tạo an sinh

Kỳ vọng vào những quyết sách

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

PortalCatRight

Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng

Người dân được thụ hưởng tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Quyền lợi khi tham gia BHXH

Chính sách BHXH, BHYT: Điểm tựa an sinh vững chắc

Chính sách BHXH- Đồng hành vì chất lượng cuộc sống người lao động

Nội dung và hình thức Cuộc thi sáng tác ca khúc về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Chuyển đổi số ngành BHXH Việt Nam- Những kết quả nổi bật

Thông điệp truyền thông Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân

Những dấu ấn trong thực hiện chính sách BHYT theo Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư

3 cách thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh

Nhiều lợi ích khi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Bộ Y tế chấn chỉnh việc không tiếp nhận thủ tục BHYT bằng CCCD gắn chip

Nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ngành BHXH Việt Nam

Kết quả nổi bật thực hiện BHXH, BHYT Quý I/2024

Mục tiêu bảo đảm an toàn thông tin mạng

Hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT

Ứng dụng CNTT trong công tác thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2030

Chính sách BHXH đảm bảo an sinh cho lao động nữ

Mục tiêu phát triển ngành BHXH Việt Nam đến năm 2025

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam: Triển khai 6 giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

BHXH Việt Nam: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

29 năm xây dựng và phát triển ngành BHXH Việt Nam

Các kênh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về BHXH, BHYT

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Chính sách BHXH, BHYT: Tiếng nói của cử tri công nhân lao động

BHXH Việt Nam là cơ quan chủ quản CSDL quốc gia về bảo hiểm

Cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ BHXH hỗ trợ đồng bộ dữ liệu CCCD để lừa đảo tài sản của người dân

BHXH Việt Nam sẵn sàng triển khai sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử trong thực hiện DVC trực tuyến

Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, bao phủ toàn bộ lực lượng lao động

Người dân được thụ hưởng tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Sóc Trăng: Tín hiệu tích cực trong ngày đầu ra quân phát triển BHXH, BHYT

BHXH toàn dân: Từ Nghị quyết đến thực tiễn

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Người dân được thụ hưởng nhiều tiện ích từ chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm

Hàn Quốc: Nhiều giáo viên không hài lòng với công việc

BHXH nhiều địa phương tiếp tục ra quân hưởng ứng Tháng Vận động, triển khai BHXH toàn dân

Cán bộ, đảng viên ngành BHXH Việt Nam tăng cường tính tiên phong, gương mẫu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đăng ký hiến tặng mô, tạng và kêu gọi mọi người tình nguyện đăng ký hiến mô, tạng

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế ra quân phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Việt Nam được đề cử nhiều hạng mục quan trọng tại Giải thưởng Du lịch thế giới

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444