Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác quản lý thu, thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác quản lý thu, thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính

Shared facebook
Thứ Năm, ngày 21/12/2023 19:20

Ngày 20/12, BHXH Việt Nam đã có Công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác quản lý thu, thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, Công văn nêu rõ, thời gian qua, việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành Bảo BHXH Việt Nam luôn được quan tâm, chú trọng. Hằng năm, căn cứ các quy định của pháp luật, BHXH Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt là các văn bản liên quan đến công tác quản lý thu, thanh tra chuyên ngành (TTCN) và xử phạt vi phạm hành chính (VPHC). Đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu với tỷ lệ chậm đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; việc thực hiện các biện pháp sau khi thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật như xử phạt VPHC, cưỡng chế thi hành đối với các quyết định xử phạt VPHC.

Song song với vệic chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong Ngành, BHXH Việt Nam đã gửi văn bản đến các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp, tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT, phòng chông gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

Qua theo dõi vẫn còn một số trường hợp, một số địa phương chưa chú trọng trong chỉ đạo, thực hiện chưa nghiêm túc các công tác này. BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Thực hiện đúng trách nhiệm quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật BHXH. Tổ chức thực hiện thu, chi BHXH, BH thất nghiệp, BHYT theo quy định của pháp luật; trong đó, đảm bảo thu đúng đối tượng quy định tại Điều 2; Luật BHXH, Điều 12 Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung năm 2014), Điều 43 Luật Việc làm, Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động; thu đủ mức đóng theo quy định tại Điều 85, 86 Luật BHXH, Điều 13,14 Luật BHYT (sửa đồi, bổ sung năm 2014), Điều 57 Luật Việc làm, Điều 4 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Đặc biệt, thu đúng phương thức đóng theo từng đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BHYT được quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật BHXH, khoản 2 Điều 44 Luật Việc làm, Điều 15 Luật BHYT (sửa đối, bổ sung năm 2014), khoản 1 Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Việc tổchức thu phải thực hiện đúng, đủ các biện pháp nghiệp vụ được quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình thu BHXH, BH thất nghiệp, BHYT; BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (bao gồm cả các văn bản sửa đổi bổ sung) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ hàng năm của Ngành.

Đồng bộ thực hiện các giải pháp tăng thu, giảm số tiền chậm đóng, TTCN, xử lýlvi phạm đối với các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp đôn đốc, kiểm tra, công khai các đơn vị, cá nhân chậm đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Nghiêm cấm tình trạng cố tình hoặc không phát huy hết tinh thần trách nhiệm để DN chậm đóng, trốn đóng kéo dài.

2. Tổ chức thực hiện TTCN theo quy định tại khoản 3 Điều 13 LuậtBHXH và Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng TTCN về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT. Đồng thời, tuân thủ đúng quy trình, quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn trong quá trình triển khai thực hiện.

Ưu tiên TTCN đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT các đơn vị có số lao động nhiều, số tiền chậm đóng lớn hoặc nguy cơ chậm đóng cao ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ trên cơ sở cân đối yêu cầu nhiệm vụ chung, điều kiện, nhân lực thực hiện nhiệm vụ TTCN của đơn vị. Khi phát hiện hành vi VPHC về đối tượng, phương thức, mức đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT phải xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm, kịp thời lập biên bản VPHC, ra quyết định xử phạt VPHC hoặc chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt.

Quy trình thực hiện xử phạt VPHC phải đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, nội dung, biểu mẫu... được quy định tại Luật Xử lý VPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý VPHC; xác định đối tượng bị xử phạt gắn với từng hành vi vi phạm về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT và thẩm quyền xử phạt đối với từng chức danh của Ngành BHXH Việt Nam được quy định tại Điều 39, Điều 47, Điều 52 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động, BHXH, NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Điều 80, Điều 111, Điều 113 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực y tế và khoản 35 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 29/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực y tế.

3. Riêng việc xử phạt VPHC đối với hành vi vi phạm về đóng BHXH, BH thất nghiệp trong trường hợp trước thời điểm lập biên bản VPHC đơn vị sử dụng lao động đã tự nguyện khắc phục toàn bộ số tiền vi phạm, BHXH Việt Nam đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện, trong thời gian chờ văn bản trả lời, BHXH tỉnh thực hiện theo khung mức xử phạt tối thiểu quy định tại khoản 1, Điều 23 Luật Xử lý VPHC (sửa đồi, bổ sung năm 2020), mức tối đa quy định tại điểm d, khoản 1, khoản 2, Điều 24 Luật Xử lý VPHC (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và khoản 1, Điều 6, khoản 5, Điều 39 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP.

Đối với những tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định xử phạt VPHC thì kịp thời ra quyết định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định và tổ chức cưỡng chế thi hành theo thẩm quyền quy định tại Điều 86, Điều 87, Điều 8 Luật Xử lý VPHC sửa đổi năm 2020. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC thực hiện theo quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC.

4. Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu phạm tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định tại Điều 216 Bộ Luật Hình sự thì kịp thời lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, khởi tố theo quy định. Quy trình, thủ tục thực hiện theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự và Công văn số 239/BHXH-PC ngày 21/01/2020 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tiếp nhận, xử lý thông tin, lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố.

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố quán triệt, chỉ đạo đến từng cán bộ, viên chức để triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với các tập thể, cá nhân vi phạm và gắn việc tuân thủ quy trình, quy định của pháp luật trong công tác quản lý thu, TTCN, xử phạt VPHC với công tác thi đua, khen thưởng hằng năm.

Hà ThuỷPortalCatRight

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

Xây dựng Dự án Luật BHXH (sửa đổi) đã cầu thị, đồng thuận, thống nhất cao

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH: Hơn 3,3 triệu người hưởng theo mức mới

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Quỹ BHYT chi trả tiền tỷ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Hà Nam vào cuộc xác minh hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT do báo chí phản ánh

PortalCatRight

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

PortalCatRight

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hướng dẫn đóng, nộp BHXH tự nguyện trực tuyến

Chế độ hưu trí cho NLĐ

Cách lấy lại mật khẩu VssID

Thúc đẩy chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Trách nhiệm thực hiện BHXH, BHYT của công chức Văn hóa-Xã hội cấp xã

Hiệu quả triển khai chính sách BH thất nghiệp

Xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới Chính phủ số

Phát triển BHYT hộ gia đình giai đoạn 2015-2022

Bước đột phá phát triển BHXH tự nguyện giai đoạn 2016-2022

Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT trực tuyến

Dấu ấn thực hiện Luật BHYT

BHXH Việt Nam tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Ngành BHXH Việt Nam: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác quản lý thu, thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính

Biểu dương tập thể, cá nhân ngành Bưu điện nổi bật trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh thăm và làm việc với BV Trung ương Quân đội 108

Lập, giao dự toán và thông báo số dự kiến chi KCB BHYT: Đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng

Tạp chí BHXH không ngừng đổi mới, sáng tạo, bắt kịp với xu hướng báo chí hiện đại

Thuốc Salbutamol bình xịt định liều điều áp

Tiếp tục quyết liệt đôn đốc thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho Nhân dân

BHXH Việt Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về các kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06

Bắt giữ bác sĩ vụ nghi vấn trục lợi BHYT ở BVĐK tỉnh Lâm Đồng

BHXH tỉnh Nam Định: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ 2023

Ngành BHXH Việt Nam: Nghiêm túc thực hiện đúng quy định pháp luật

Podcast tin nhanh, bản tin số 29

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong chỉ định dịch vụ y tế quá mức cần thiết và trục lợi Quỹ BHYT

BHXH Bà Rịa- Vũng Tàu: Đôn đốc 90 DN chậm đóng BHXH, BHYT

Bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán 2024

BHXH tỉnh Gia Lai: 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện BHXH, BHYT năm 2024

Người cao tuổi Trung Quốc chiếm gần 20% dân số

Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh hào hứng tham gia Gameshow Tuyên truyền BHYT

Công bằng trong thụ hưởng quyền lợi BHYT: Cách nào?

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444