Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia BHXH, BHYT năm 2024
LoadFromCatche:0
PortalHeader
PortalNav
PortalView

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

Shared facebook
Thứ Ba, ngày 30/01/2024 12:45

Mới đây, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 24/QĐ-BHXH ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, đặt mục tiêu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao.

Cụ thể, Kế hoạch đặt mục tiêu triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024. Trong đó, hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao. Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, gồm: Số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 42%-43%; số người tham gia BH thất nghiệp đạt tỷ lệ 33%- 33,5%; số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 94,1% dân số. 

Tiếp tục tăng tỷ lệ số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị, phần đầu đến hết năm 2025, tỷ lệ số người hướng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị đạt 68%. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, công việc liên quan để hoàn thiện, duy trì, cập nhật CSDL quốc gia về bảo hiểm; quyết liệt chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác của Chính phủ; đồng bộ với thực hiện CCHC…

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Để đạt mục tiêu trên, BHXH Việt Nam yêu cầu tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết chuyên đề, các Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Ngành và các Chương trình, Kế hoạch trọng tâm của BHXH Việt Nam thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo và từng thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT từ cấp tỉnh đến cấp xã; tăng nhanh, bền vững độ bao phủ BHXH, BHYT, hướng tới lộ trình thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo các Nghị quyết của Đảng đã đề ra. Chủ động phối hợp với các Bộ ngành trong việc xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; Bám sát tình hình thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, nhất là những vấn đề cấp bách phát sinh trong ngắn hạn, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; chấn chỉnh, khắc phục triệt để việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ; đồng thời phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách; quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Tăng cường công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, giá trị, lợi ích của việc tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân.

Triển khai 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Một là, tập trung tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, tăng cường công tác thu, giảm và thu hồi tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra tại các Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết số 125/NQ-CP, Nghị quyết số 20-NQ/TW; Quyết định số 546/QĐ-TTg, Nghị quyết số 69/NQ-CP; Nghị quyết số 103/2023/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Hai là, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài lực được giao để ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính và các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; thực hiện phân bổ dự toán thu, chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo đúng dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, năm 2024 cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao.

Ba là, tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế chính sách gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật: Tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế chính sách của Ngành BHXH Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện rà soát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ trong toàn Ngành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp, đảm bảo tính hợp pháp của văn bản, đáp ứng yêu cầu phát sinh trong thực tiễn.

Bốn là, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới: Tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo hướng mở rộng độ bao phủ và phát triển người tham gia; tăng cường công tác giám sát về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp, bảo hiểm TNLĐ-BNN ở các địa phương; tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật BHXH; Luật BHYT; Luật Việc làm; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Dược và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn. Phối hợp chặt chẽ với Ngành y tế tổ chức thực hiện tốt chính sách BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Năm là, tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị và người đứng đầu để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024; hoàn thành xây dựng vị trí việc làm CCVC chức trong ngành BHXH Việt Nam trước ngày 31/3/2024.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và TTHC; tập trung xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh phát triển hệ thống cung cấp DVC trực tuyến phục vụ người dân, DN. Tiếp tục đổi mới toàn diện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách TTHC; tập trung rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về TTHC; nâng cao hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến, đẩy mạnh triển khai DVC trực tuyến toán trình, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo toàn trình và chất lượng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; triển khai có hiệu quả các quy định thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam.

Sáu là, triển khai Hiệp định về BHXH đã ký kết với nước Đại Hàn Dân Quốc và tiếp tục đẩy mạnh đàm phán ký kết Hiệp định song phương về BHXH với các nước khác; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế phục vụ cho sự phát triển ngành BHXH Việt Nam.

Bảy là, đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đến các tầng lớp nhân dân.

BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành Chương trình hành động cụ thể của đơn vị trong tháng 1/2024; trong đó xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để có biện pháp chủ động quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, tiến độ thực hiện.

Thanh HằngPortalCatRight

Lan toả hoạt động an sinh tại TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

VSS và CCIFV ký Biên bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

BHXH huyện Thanh Trì (TP.Hà Nội): Vun đắp niềm tin, tăng cường tuyên truyền hạn chế rút BHXH một lần

BHYT giúp nhiều người an tâm khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Năm 2023, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và chúc Tết người có công ở Sơn La

Toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung tổng lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Hàng chục cán bộ Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái kêu cứu vì bị nợ lương và BHXH

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 12/2023

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đã làm việc với BHXH 11 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh có buổi làm việc với 12 BHXH tỉnh, thành phố phía Bắc

Nâng cao chất lượng truyền thông chính sách BHXH, BHYT trên các kênh sóng của VTV

BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 11/2023

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bước thay đổi căn bản, có tính chất cách mạng về chính sách BHXH

Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội về Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào Cadong

BHXH Việt Nam đối thoại với các doanh nghiệp FDI Nhật Bản khu vực phía Bắc năm 2023

BHXH Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp FDI Nhật Bản

BHXH tỉnh Cà Mau tập cần trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Nỗ lực đảm bảo an sinh cho người dân Thủ đô

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Phú Thọ

Nhận diện và đưa ra kịch bản điều hành phù hợp với thực tế

Không gian xanh an sinh: Mang chính sách BHXH, BHYT đến với người dân

BHXH Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Bắc Ninh trở thành “điểm sáng” trong hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội: Nhiều "điểm sáng" trong phát triển BHYT HSSV

Toàn ngành BHXH Việt Nam đảm bảo tốt quyền lợi BHXH, BHYT cho người tham gia

Tiềm năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Tạo động lực mới phát triển BHXH tự nguyện

PortalCatRight

NLĐ cần cân nhắc việc rút BHXH một lần

BHXH tự nguyện ngày càng khẳng định được vai trò của mình

Vun đắp quan hệ Việt Nam- Nhật Bản lên tầm cao mới

Thu hút DN FDI đầu tư phát triển bền vững và lâu dài

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài cuối)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 2)

Cả hệ thống chính trị vào cuộc- Vì sự bền vững trụ cột an sinh (Bài 1)

Phát triển BHXH tự nguyện tại Bắc Giang: Đột phá mạnh mẽ từ một chỉ thị

Ấn tượng mô hình “1 sổ + 1 sổ” ở xã Tân Hải

Thực hiện Đề án 06 và dấu ấn ngành BHXH Việt Nam

Đột phá trong thực hiện Đề án 06, nâng tầm phục vụ người dân và DN

Sửa đổi Luật BHXH nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ

Phát huy vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương

Độc đáo không gian an sinh giữa lòng Thủ đô

Chính sách BHYT HSSV: Góp phần giáo dục toàn diện

BHYT giúp viết tiếp ước mơ đến trường

Hiệu ứng từ phong trào “thi đua nước rút” ở Kiên Giang

Bộ GD-ĐT và BHXH Việt Nam: Tăng cường phối hợp phát triển BHYT HSSV

BHYT HSSV góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân

BHYT toàn dân góp phần giữ vững an sinh

Bệnh nhân cần BHYT như “cây cần nhựa sống”

Kỳ vọng từ những “cánh tay nối dài”

“Ngôi nhà tiết kiệm” phát triển mạnh

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nga: Luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người

Điều diệu kỳ từ tấm thẻ BHYT

Có lương hưu, cuộc sống an nhiên

Lắng nghe ý kiến, việc gì tốt cho người dân thì phải làm

“Bộ tứ” ở Đồng Tháp: Mô hình hay cần nhân rộng

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Vẫn nan giải tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

PortalCatRight

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2023, BHXH Việt Nam đã chi 124,3 nghìn tỷ đồng cho hơn 174,8 triệu lượt người KCB BHYT

Vai trò then chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương với phát triển BHXH, BHYT

10 kết quả nổi bật ngành BHXH Việt Nam năm 2023

Công tác truyền thông tiếp tục được BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ “từ sớm, từ xa”

VssID là bước đột phá trong chuyển đổi số của BHXH Việt Nam

BHXH Việt Nam tiếp tục đi đầu trong triển khai Đề án 06

BHXH Việt Nam triển khai nhiều giải pháp ứng dụng CNTT, chuyển đổi số

Ngành BHXH Việt Nam giữ vững an sinh

BHXH Việt Nam đối mới công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Ngành BHXH Việt Nam - Những con số ấn tượng

Ngành BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

Dấu ấn công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn 2 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Mục tiêu phát triển BHXH, BHYT đến năm 2030

Nghị định 75/2023/NĐ-CP: Tăng quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT

Mô hình truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi): Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia BHXH bắt buộc

Nâng cấp, hoàn thiện các tiện ích của ứng dụng VssID-BHXH số

Hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT

Bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%

11 nội dung lớn trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)

Hợp tác an sinh xã hội Việt Nam- Nhật Bản: Đồng hành và phát triển

Đảm bảo quyền lợi về thuốc BHYT

Điểm sáng BHYT HSSV

Cải cách thủ tục hành chính: Nỗ lực vì Nhân dân

Ngành BHXH Việt Nam: Chuyển đổi số toàn diện

Ngành BHXH Việt Nam: Dấu ấn triển khai Đề án 06-CP

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2022

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

PortalAdv
PortalCatRight
PortalTopRead

Đọc nhiều

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam phối hợp hiệu quả, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT

Podcast tin nhanh, bản tin số 33

Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 trong năm 2024

BHXH Việt Nam và Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc ký Thỏa thuận thực hiện Hiệp định BHXH

Tăng cường bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại

“Tết ấm” đến với các bệnh nhân tại Hà Nội: Chính sách BHYT là món quà lớn nhất

Báo chí là “cầu nối” quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Chính sách BHXH cần được quan tâm để người già không rơi vào cảnh kiệt quệ

Xứ Wales: Khoảng một phần tư dân số bị ảnh hưởng bởi nghèo đói

IVF Phương Đông: Trợ giá thụ tinh nhân tạo cho các cặp vợ chồng hiếm muộn

Tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường, tội phạm và tệ nạn xã hội trong HSSV

Chính thức mở cửa biệt thự Pháp cổ 49 Trần Hưng Đạo phục vụ du khách

VietinBank mang ý nghĩa thực của Sống một đời có “lãi” đến khách hàng

Đảm bảo kiểm soát kịp thời, hiệu quả, bền vững các dịch bệnh truyền nhiễm

Báo động tình trạng lừa đảo qua mạng tại Việt Nam

Đổi mới cách làm, truyền cảm hứng cho toàn xã hội phát triển

Quỹ BHXH, BHYT được quản lý, sử dụng an toàn, bền vững và hiệu quả

Lễ hội Đền Hai Bà Trưng diễn ra ngày 15/2

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia BHXH, BHYT năm 2024

BHXH Việt Nam làm việc với các đối tác Pháp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT

PortalAdv
PortalAdv
PortalAdv
PortalFooter
Phần mềm CMS liên hệ 0903234444